Procedura kontroli spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego

PROCEDURA KONTROLI SPEŁNIANIA PRZEZ UCZNIÓW

OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

W PUBLICZNYM GIMNAZJUM SIÓSTR SALEZJANEK

IM. ŚW. DOMINIKA SAVIO W KRAKOWIE

I. Podstawa prawna:

 

1. Ustawa z dnia 7 września 1001 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami) – art. 15, 16, 18, 19, 20.

 

2. Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu

Przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów

szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232)

 

3. Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzaju dokumentacji (Dz. U. z 2010 r. nr 156, poz. 1047)

 

4. Ustawa o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. nr 229, poz. 1954)

 

II. OBOWIĄZEK SZKOLNY:

 

1. Każdy ma zagwarantowane Konstytucją RP prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa.

 

2. Obowiązek szkolny ucznia gimnazjum rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna naukę w klasie pierwszej i trwa przez trzy kolejne lata, aż do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

 

3. Obowiązek szkolny spełnia się przez systematyczne uczęszczanie ucznia do szkoły.

 

4. Na wniosek rodziców dyrektor gimnazjum może zezwolić na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określa warunki jego spełniania. Uczeń spełniając odpowiednio obowiązek szkolny w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas szkoły lub ukończenia szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę.

 

III. DOKUMENTACJA SZKOŁY W ZAKRESIE SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

 

1. Księga ewidencji dzieci i młodzieży, będących absolwentami szkoły podstawowej, podlegających obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałych w obwodzie gimnazjum. Do księgi ewidencji wpisuje się:

 

a) wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły zgodnie z aktualnym stanem podanym przez organ ewidencji ludności. ( sekretarz gimnazjum do 30 września każdego roku kalendarzowego konfrontuje listy dzieci zgłoszonych do gimnazjum z danymi przesłanymi przez Urząd Miasta ),

 

b) coroczne informacje o spełnianiu obowiązku szkolnego przez ucznia w tej lub innej szkole (potwierdzenie realizacji obowiązku szkolnego przekazane przez inne gimnazja),

 

c) spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą, z podaniem decyzji na podstawie, której dziecko spełnia obowiązek poza szkołą,

2. Księga uczniów, do której wpisuje się uczniów uczęszczających do gimnazjum zarówno z obwodu szkoły jak i spoza obwodu. Wpisów w księdze uczniów dokonuje się chronologicznie według dat przyjęcia uczniów do szkoły.

 

3. Dziennik lekcyjny, w którym odnotowuje się obecności uczniów na zajęciach edukacyjnych.

 

IV. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTROLI REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO:

 

1) wychowawca klasy

2) dyrektor

3) zastępca dyrektora

4) pedagog szkolny

5) nauczyciele prowadzący dane zajęcia edukacyjne

6) sekretarz szkoły

 

V. DZIAŁANIA GIMNAZJUM

 

1. Działania rodziców dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu:

 

1) dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, w obwodzie, której uczeń mieszka,

 

2) poinformowanie gimnazjum rejonowego o zapisaniu dziecka do innego gimnazjum,

 

3) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

 

4) usprawiedliwianie nieobecności dziecka w szkole według następujących zasad:

 

a)      rodzice uczniów zgłaszają nieobecności ucznia powiadamiając telefonicznie sekretariat szkoły przed rozpoczęciem zajęć, na których uczeń będzie nieobecny ( telefon odnotowany w zeszycie zgłoszeń nieobecności),

 

b)      usprawiedliwienie nieobecności ucznia na zajęciach (do 5 dni) rodzice zamieszczają w zeszycie korespondencji, uczeń przekazuje usprawiedliwienie wychowawcy klasy na najbliższej godzinie wychowawczej, najpóźniej do 7 dni po powrocie do szkoły ( po tym terminie nieobecność uznawana jest za nieusprawiedliwioną),wychowawca podpisuje usprawiedliwienie z zaznaczeniem daty zgłoszenia,

 

c)       usprawiedliwienie powinno zawierać dokładne daty oraz przyczynę nieobecności,

 

d)      w przypadku, gdy nieobecność ucznia w szkole jest dłuższa niż 5 dni do usprawiedliwienia wymagane jest zaświadczenie lekarskie lub innych instytucji,

 

e)      wychowawca klasy może odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia, gdy ma wątpliwości, co do wiarygodności usprawiedliwienia, zasadności powodu nieobecności.

 

 

 

5. Zwolnienie ucznia z kilku lekcji w danym dniu, ( jeśli zachodzi taka potrzeba) – wymagane jest wtedy pisemne usprawiedliwienie w zeszycie korespondencji z podaniem terminu i powodu.        Przed opuszczeniem szkoły uczeń powinien uzyskać akceptację wychowawcy ( podczas jego nieobecności – pedagoga, dyrektora).

 

6. Zdecydowana i odpowiedzialna reakcja na informację przekazaną przez szkołę a dotyczącą nieobecności ucznia czy zagrożenia wagarami oraz skutków nieusprawiedliwienia nieobecności.

 

7. Współpraca z wychowawcą, pedagogiem, dyrektorem w sytuacji nieusprawiedliwionych nieobecności czy zagrożenia dziecka wagarami.

 

2. Działania nauczycieli:

 

1)      systematyczne, na każdej jednostce lekcyjnej sprawdzanie obecności uczniów i dokumentowanie w dzienniku lekcyjnym,

 

2)      zgłaszanie wychowawcy klasy wszystkich prób unikania przez ucznia zajęć lekcyjnych ( w przypadku stwierdzenia 3 kolejnych nieobecności nieusprawiedliwionych ucznia na zajęciach z danego przedmiotu nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym pisemnie wychowawcę),

 

3)      zwrócenie uwagi na powtarzające się spóźnienia na lekcję,

 

4)      udział w spotkaniach zespołu wychowawców.

 

3. Działania wychowawców klas:

 

1)      zapoznanie rodziców z procedurą kontroli obowiązku szkolnego (na pierwszym zebraniu danego roku szkolnego – wpis w tematyce zebrań z rodzicami),

 

2)      zapoznanie uczniów z procedurą kontroli obowiązku szkolnego (pierwsze zajęcia z wychowawcą w danym roku szkolnym – odnotowanie w dzienniku),

 

3)      systematyczna analiza frekwencji uczniów ( podsumowanie do 7. dnia każdego miesiąca nieobecności za miesiąc poprzedni, przedstawienie i przekazanie analizy frekwencji zał. 1 dyrektorowi i pedagogowi),

 

4)      rozpoznawanie przyczyn nieobecności ucznia oraz powodu unikania wybranych zajęć edukacyjnych,

 

5)      stały kontakt z rodzicami uczniów, których nieobecności pozostają nieusprawiedliwione lub istnieje uzasadniona obawa wagarów,

 

6)      wezwanie rodzica na spotkanie z udziałem pedagoga lub dyrektora, gdy liczba godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych wynosi 10 lub 3 kolejne z danego przedmiotu. Spotkanie jest odnotowywane w dzienniku w rubryce kontakty z rodzicami,

 

7)      współpraca z pedagogiem i dyrektorem w zakresie realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów,

 

 

8)      skierowanie pisemnego upomnienia do rodziców o fakcie nierealizowania obowiązku szkolnego przez ucznia, gdy liczba godzin nieusprawiedliwionych w miesiącu wynosi, co najmniej 50%. Zał. Nr 2 Szkoła informuje rodziców dwukrotnie a jeżeli sytuacja powtarza się po raz trzeci, kieruje pismo do sądu rejonowego i na policję.

 

 

4. Działania pedagoga szkolnego:

 

1)      wspieranie i koordynowanie działań wychowawców w zakresie zapobiegania nieusprawiedliwionym nieobecnościom uczniów oraz w przypadku unikania wybranych zajęć edukacyjnych, w zakresie rozpoznawania przyczyn, współpracy z rodzicami uczniów,

2)      udział w spotkaniach wychowawców,

 

3)      prowadzenie ewidencji uczniów, którzy nie wypełniają obowiązku szkolnego,

 

4)      współpraca z poradnią psychologiczno- pedagogiczną, Mopsem, policją, sądem rodzinnym i dla nieletnich,

 

 

5)      koordynacja działań o charakterze terapeutycznym dla uczniów zagrożonych niespełnianiem obowiązku szkolnego,

 

6)      kontakt z rodzicami uczniów, którzy nie wypełniają obowiązku szkolnego,

 

7)      współpraca z dyrektorem szkoły w zakresie egzekucji realizacji obowiązku szkolnego.

 

5. Działania dyrektora szkoły:

 

Dyrektor szkoły koordynuje i nadzoruje realizację obowiązku szkolnego i nauki.

Dyrektor szkoły spełnia szczególną rolę w ramach egzekucji administracyjnej.

 

VI. Egzekucja obowiązku szkolnego

 

Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji administracyjnej na podstawie art. 20 ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami). Przepis ten odsyła do trybu przewidzianego w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 110, poz. 968 z późniejszymi zmianami).

 

VII. Gromadzenie danych o niespełnianiu obowiązku szkolnego:

 

1) dokumentacja wychowawcy

2) dokumentacja pedagoga szkolnego

3) protokoły z posiedzeń zespołu wychowawców

 

załącznik nr 1

Załącznik nr 2