Regulamin projektu edukacyjnego

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO

W PUBLICZNYM GIMNAZJUM SIÓSTR SALEZJANEK

IM. ŚW. DOMINIKA SAVIO W KRAKOWIE

I. Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  i słuchaczy oaz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

( Dz.U. z 2010 r. Nr 156, poz. 1046 )

II. Zasady realizacji projektu

 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek  realizacji zespołowego projektu edukacyjnego , którego temat jest odnotowany na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z przepisami prawa oświatowego.
 2. Projekt edukacyjny jest planowanym przedsięwzięciem edukacyjnym  realizowanym przez zespól uczniów liczącym co najmniej 3 a najwięcej 5  osób, przy wsparciu nauczyciela.
 3. Zespoły dla realizacji projektu tworzone są z uczniów tej samej klasy.
 4. Celem projektu edukacyjnego jest kształcenie u ucznia:

1) odpowiedzialności za własny rozwój,

2) umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł w zakresie rozwiązywanego problemu,

3) rozwiązywania problemów w sposób twórczy,

4) umiejętności stosowania teorii w praktyce

5) umiejętności samoorganizacji i kreatywności

6) umiejętności podejmowania  i realizacji zadań w zespole,

7) przygotowanie do publicznych prezentacji swojej pracy i jej rezultatów,

8) samodzielności w pracy i podejmowania aktywności z wewnętrznych motywów

5. Projekt edukacyjny realizowany jest w klasie II gimnazjum. W uzasadnionych wypadkach ( np. zdrowie ucznia, sytuacje losowe ) dyrektor szkoły może przedłużyć czas realizacji projektu  ale nie później jak do zakończenia I półrocza klasy III.

6. Czas realizacji projektu edukacyjnego  powinien być nie  dłuższy niż 3 miesiące . W sytuacjach uzasadnionych dobrem realizacji projektu   lub uzasadnionymi trudnościami po stronie ucznia  dyrektor może przedłużyć czas trwania jego realizacji.

7. Na początku roku szkolnego klasy II , nie później niż do 15 września wychowawca klasy zapoznaje uczniów z regulaminem realizacji projektu edukacyjnego.  Rodzicom ( opiekunom prawnym )  przekazuje się tę  informację na pierwszym zebraniu, nie później niż do 20 września.

8. Koordynatorem projektów realizowanych w danej klasie jest wychowawca klasy. Opiekunami realizacji projektów są nauczyciele przedmiotów.

9. Jeden nauczyciel może być opiekunem co najwyżej dwóch zespołów  edukacyjnych – decyduje kolejność zgłoszenia.

10. Zadaniem wychowawcy – koordynatora jest :

1)    poinformowanie uczniów i ich rodziców ( opiekunów prawnych ) o warunkach realizacji projektów edukacyjnych,

2)    prowadzenie działań organizacyjnych związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy dotyczących w szczególności : składu zespołu, wyboru tematu, monitorowanie realizacji projektów, przestrzegania terminów ,

3)    komunikowanie się z opiekunami projektów w sprawie oceny zachowania

4)     stałe monitorowanie  udziału uczniów w realizacji projektu tak, aby każdy uczeń uczestniczył w realizacji projektu, zakończył go w wyznaczonym czasie i wykonał możliwie jak najlepiej.

5)    koordynowanie ewaluacji projektu po jego wykonaniu

11. Zadaniem nauczyciela – opiekuna projektu jest :

1)    przedstawienie dyrektorowi szkoły propozycji   tematów  projektów z uwzględnieniem podstawy programowej, zainteresowań uczniów i możliwości szkoły,

2)    omówienie z  zespołem uczniów  celów projektu, zakresu treści, sposobów realizacji , podziału ról  i  opracowanie harmonogramu działań,

3)    prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt,

4)     sformułowanie oceny udziału ucznia w realizacji projektu,

5)    komunikowanie się z wychowawcą klasy – koordynatorem  w  sprawie oceny zachowania.

12.  Wychowawca klasy i opiekun projektu odpowiedzialni  są aby projekt został  zrealizowany możliwie na najwyższym ( biorąc możliwości uczniów ) poziomie według zamierzonych celów ( punkt 4)

13.  Jeżeli temat projektu tego wymaga   nauczyciele nie będący opiekunami  projektu udzielają wsparcia uczniom realizującym projekt, jeśli zwrócą się oni do nich o pomoc.

14.  W terminie do 30 września nauczyciele – opiekunowie projektów   edukacyjnych przedstawiają dyrektorowi szkoły propozycje tematów projektów z celami oraz  problematyką.  Wśród propozycji tematów mogą(powinny ) znaleźć się propozycje uczniów.

15. W terminie do 15 października dyrektor szkoły ogłasza listę propozycji  tematów projektów edukacyjnych . ( tablica ogłoszeń, strona internetowa szkoły )

16. Do dnia 31 października uczniowie zainteresowani realizacją konkretnego projektu składają nauczycielowi – opiekunowi projektu pisemną deklarację udziału w jego realizacji. ( wzór deklaracji w załączeniu) . Nauczyciele przekazują te informację

17. Jeżeli w terminie do 31 października uczeń nie dokonał wyboru zespołu i wyboru tematu projektu edukacyjnego  – wychowawca klasy – koordynator przydziela go do zespołu i do tematu uwzględniając jego zainteresowania i predyspozycje.

18. Pierwsze spotkanie nauczyciela – opiekuna projektu z zespołem uczniów powinno się odbyć nie później niż 15 listopada

19. Przy wyborze  projektu obowiązuje zasada dobrowolności przy doborze  zespołu uczniów i przy wyborze tematu, a jeden projekt edukacyjny może   być realizowany niezależnie przez dwa zespoły uczniowskie.

20. Opiekunowie projektów edukacyjnych  przekazują informację o składzie  zespołów i wyborze tematu projektu wychowawcy klasy.

21. Uczeń może odstąpić od realizacji wcześniej wybranego tematu projektu w fazie planowania, po poinformowaniu nauczyciela – opiekuna. Przystąpienie ucznia do innego zespołu może nastąpić za zgodą wszystkich członków tego zespołu i nauczyciela – opiekuna projektu.

22.  Projekt edukacyjny obejmuje następujące zadania :

1)  ustalenie zespołu i wybranie tematu projektu,

2) określenie celów projektu ,

3) opracowanie harmonogramu działań i podziału pracy,

4) realizacja projektu w konsultacji z opiekunem projektu i innymi  nauczycielami ( jeśli wymaga tego temat ), we współpracy z innymi osobami, instytucjami,

5) prowadzenie bieżącej dokumentacji realizacji projektu w Karcie Realizacji Projektu ,

6) publiczna prezentacja projektu ,

23. Zakończenie realizacji projektów i ich prezentacja powinno zakończyć się  do końca maja danego roku szkolnego.

24. Prezentacja projektu może mieć np. następujące formy :

1)  konferencja naukowa połączona z wykładem

2)   prezentacja multimedialna, film,

3)  forma plastyczna

4) model, makieta,

5) spektakl teatralny , inscenizacja

6) broszura, gazetka …

7)  i inne

25. Prezentacja projektu nie może ograniczać się tylko do prezentacji multimedialnej – ta może być jednym z elementów prezentacji projektu .

26. Wskazane jest, aby prezentacja projektu połączona była z innymi wydarzeniami w szkole, np. spotkanie rodziców, święto, wydarzenia klasowe, dni otwarte szkoły, spotkania między szkolne ….

27. W prezentacji projektu uczniowskiego uczestniczą  : dyrektor szkoły,   wychowawca, nauczyciel – opiekun. Jako obserwatorzy i zaproszeni goście  mogą  uczestniczyć  :

1) uczniowie danej klasy.

2) inni nauczyciele ,

3) rodzice uczniów

4) przedstawiciele np. instytucji, organizacji związanych z tematyką projektu

28 . Koordynator projektu uzgadnia z  wychowawcę i dyrektorem szkoły termin prezentacji projektu co najmniej 10 dni wcześniej.

III. Ocena projektu edukacyjnego

 

 1. Oceny realizacji projektu edukacyjnego dokonuje nauczyciel  –  opiekun projektu, który może konsultować się z innymi nauczycielami jeśli byli oni zaangażowani w realizacje projektu edukacyjnego. Ocena ma formę opisową.
 2. Ocena projektu odnosi się do realizacji całości projektu, poziomu  wykonania zadań, inicjatywy uczniów, systematyczności pracy, współudziału w zespole, sposobu dokumentowania projektu, publicznej prezentacji oraz uwzględnia samoocenę.
 3. W ocenie projektu opiekun zaznacza  mocne i słabe strony projektu , wskazuje  ich przyczyny  i  formułuje wnioski do dalszego rozwoju uczniów a także  procesu realizacji projektów edukacyjnych w szkole.
 4. Ocenie podlega oddzielnie  każdy z członków zespołu , któremu opiekun projektu powinien przedstawić informację zwrotną o jego udziale i realizacji projektu.
 5. Ocena udziału ucznia w projekcie  kończy się stwierdzeniem uogólniającym : uczestniczył / nie uczestniczył w realizacji projektu .
 6. Udział  ucznia w projekcie edukacyjnym ma wpływ na ocenę zachowania zgodnie z zasadami ustalonymi w Statucie szkoły Przy ocenie projektu bierze się pod uwagę w szczególności:

1)odpowiedzialność i systematyczność ucznia w realizacji projektu

2) pomysłowość i innowacyjność .

3) umiejętność pracy w grupie ,

4) udział w praktycznym wykonaniu, wielkość zadań i pracy,

5) terminowość wykonywania indywidualnych zadań,

6) stopień trudności realizowanych indywidualnych zadań

7)  poprawność wykonywania indywidualnych zadań

8 ) pracowitość  w wykonywaniu projektu.

7. Ocenę zachowania ucznia w ramach realizowanego projektu formułuje   nauczyciel – opiekun w porozumieniu z wychowawca klasy.

8. Udział  ucznia w realizacji projektu podlega też bieżącemu ocenianiu z przedmiotu  w ramach którego jest realizowany. Wyraża się to przez jedną ocenę bieżąca z przedmiotu w II półroczu klasy II . Nauczyciel – opiekun ocenia indywidualnie wkład pracy każdego z uczniów. Bierze się pod uwagę w szczególności :

1)    poziom merytoryczny wykonanych w ramach projektu zadań,

2)    zgodność wykonania zadań zgodnie z tematem projektu i przyjętymi założeniami.

3) szerokość i głębię rozwiązania problemu,

4) umiejętność i stopień wykorzystania  różnych źródeł informacji.

5) oryginalność i pomysłowość,

6 )solidność w pracy w realizacji projektu.

9. Ocena udziału ucznia w realizacji projektu w wymiarze dydaktycznym i wychowawczym jest komunikowana uczniowi.

10. Na zakończenie projektu tzn. po jego prezentacji odbywa się spotkanie uczniów- uczestników projektu, koordynatora, wychowawcy klasy , innych nauczycieli ( jeżeli projekt dotyczył treści danego przedmiotu ) w celu podsumowania realizacji projektu .

IV. Inne

 1. Dokumentacja zgromadzona w trakcie realizacji projektu jest przechowywana w szkole do końca nauki ucznia w szkole.
 2. Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z realizacji projektu  edukacyjnego w uzasadnionych przypadkach na wniosek rodziców( opiekunów prawnych )  ucznia. Na świadectwie  szkolnym wpisuje się wtedy : zwolniona/zwolniony
 3. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców ucznia ( prawnych opiekunów ) może podjąć  decyzję o umożliwieniu realizacji projektu edukacyjnego uczniowi   w sytuacjach uniemożliwiających jego obecność w szkole ( sytuacje zdrowotne lub losowe) w sposób dla niego możliwy.
 4. Dyrektor szkoły w porozumieniu z rada pedagogiczna może zmienić zapisy w Regulaminie realizacji projektu edukacyjnego, dostosowując go do realiów i możliwości organizacyjnych szkoły.
 5. Sytuacje , które dotyczą realizacji projektu edukacyjnego  a nie są uwzględnione w tym regulaminie – rozwiązuje na bieżąco dyrektor szkoły w porozumieniu z rada pedagogiczną

Deklaracja uczestnictwa w projekcie edukacyjnym