Statut

Aktualny statut do pobrania: STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM SIÓSTR SALEZJANEK

  

STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM

SIÓSTR SALEZJANEK

im. Świętego Dominika Savio

W KRAKOWIE

 

 

Podstawa prawna :

 1. Art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr  258, poz. 2572 z późn. zm.),

 

 1. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r., Nr 61, poz.624
  z późn. zm)

 

 

Rozdział I.

Informacje o szkole

 

 

§ 1.

 

1.  Szkoła nosi nazwę:                       Publiczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek

                                                     im. Świętego Dominika Savio

                                                     w Krakowie

W dalszej części statutu jest nazywana szkołą.

 1. Organem prowadzącym szkołę jest Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanki) Inspektoria Warszawska z siedzibą w Łomiankach, ul. Warszawska 152, posiadająca osobowość prawną w Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Szkoła ma siedzibę w Krakowie na osiedlu Jagiellońskim 17, w budynku, który organ prowadzący – Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanki) Inspektoria Warszawska – użytkuje na podstawie umowy zawartej z Gminą Miejską Kraków.
 3. Do obwodu gimnazjum, wyznaczonego decyzją Prezydenta Miasta Krakowa, należą ulice i osiedla : Cienista, Fatimska, Kaczeńcowa, Kocmyrzowska-numery parzyste do nr 6 i numery nieparzyste do nr 19,  Nad Dłubnią , Podrzecze, Szybka,  Zakładowa, Wielgusa, os. Jagiellońskie, os. Kazimierzowskie, os. Mistrzejowice Nowe, os. Piastów- od nr 31do nr 38 , os. Przy Arce, os. Złotej Jesieni.

§ 2.

 1. Szkoła funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  oraz na podstawie innych aktów prawnych dotyczących szkół publicznych.
 2. Szkoła jest szkołą katolicką, to znaczy wypełnia swoje zadania: wychowanie, nauczanie

  i opiekę nad dziećmi w oparciu o Ewangelię i nauczanie Kościoła katolickiego.

 3. Wszystkie swoje zadania wobec uczniów i ich rodziców szkoła realizuje w duchu systemu wychowawczego św. Jana Bosko, który opiera się na trzech zasadach:

1)      na zasadzie rozumu – przyjmuje się personalistyczną koncepcję człowieka-ucznia jako podmiotu w procesie wychowania i nauczania;

2)      na zasadzie religii – wartości, które są podstawą i celem procesu dydaktyczno-wychowawczego to wartości religijne, wynikające z przyjęcia Ewangelii;

3)      na zasadzie miłości – sercem szkoły jest relacja nauczyciel-uczeń, przy czym nauczyciel jest świadkiem, mistrzem i przewodnikiem, a jego obecność przy uczniu, rozumiana jako asystencja, jest przejawem troski o dobro ucznia.

 1. Wszystkie postanowienia niniejszego statutu odnoszące się do rodziców uczniów w takim samych stopniu dotyczą prawnych opiekunów uczniów.

 

 

§ 3.

 1. Inspektorka Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki (Sióstr Salezjanek) Inspektorii Warszawskiej, działając w imieniu organu prowadzącego, określa charakter, specyfikę
  i styl dydaktyczno-wychowawczy szkoły i ponosi ostateczną odpowiedzialność za jej funkcjonowanie.
 2. Inspektorka w szczególności:

1)      powołuje i odwołuje dyrektora szkoły;

2)      ma prawo do wizytowania i kontrolowania szkoły osobiście lub przez swoją delegatkę
w zakresie kompetencji organu prowadzącego oraz do udziału w zebraniach rady pedagogicznej;

3)      ma prawo do opiniowania projektu zmian w statucie przedstawionego przez dyrektora w imieniu rady pedagogicznej szkoły.

§ 4.

Szkoła spełnia warunki określone dla szkół publicznych w ustawie o systemie oświaty, to jest:

1)      zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,

2)      przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,

3)      zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,

4)      realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego oraz ramowe plany nauczania,

5)      realizuje ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminu.

§ 5.

Szkoła jest dostępna dla wszystkich uczniów, którzy akceptują jej charakter określony
w niniejszym statucie, w szczególności w § 2.

§ 6.

 1. W imieniu organu prowadzącego – Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki (Sióstr Salezjanek) Inspektorii Warszawskiej nadzór nad działalnością szkoły w zakresie spraw finansowych i administracyjnych z uwzględnieniem odrębnych przepisów sprawuje Inspektorka (przełożona Inspektorii).
 2. Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie sprawuje nad szkołą nadzór pedagogiczny.
 3. Działalność szkoły jako katolickiej instytucji wychowawczej podlega także nadzorowi Arcybiskupa Archidiecezji Krakowskiej – zgodnie z postanowieniem prawa kościelnego.

§ 7.

 1. Szkoła może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący
  i za zgodą organu, który udzielił zezwolenia na jej założenie, po zapewnieniu uczniom przez organ prowadzący możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu.
 2. O zamiarze likwidacji szkoły organ prowadzący jest obowiązany zawiadomić rodziców uczniów, Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji.

 

Rozdział II.

Cele i zdania szkoły

 

§ 8.

Cele szkoły wynikające z przepisów prawa i jej katolickiego charakteru są następujące:

1)      wychowywanie dzieci w duchu uniwersalnych wartości ludzkich, wartości Ewangelii, historii i kultury narodu, otwarcia na problemy współczesnego świata;

2)      nauczanie dzieci w zakresie treści objętych podstawą programową dla III etapu edukacyjnego;

3)      wspieranie rodziny w jej funkcji wychowawczej i współpraca z rodziną w tym,
co dotyczy integralnego rozwoju i dobra dziecka.

 

§ 9.

 

Aby zrealizować cele wymienione w § 8, szkoła podejmuje następujące zadania:

1)      umożliwia nabycie wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej;

2)      stwarza warunki do rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów i wspomaga ten rozwój;

3)      zapewnia uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną według ich indywidualnych potrzeb;

4)      podejmuje edukację zdrowotną oraz współpracę w zakresie programów promujących
i chroniących zdrowie;

5)      stwarza warunki do osobistego poznawania i doświadczania wiary w Boga
we wspólnocie Kościoła;

6)      przygotowuje uczniów do odpowiedzialnego udziału w życiu własnej rodziny;

7)      zapewnia dostęp do środków społecznej komunikacji i uczy odpowiedzialnego korzystania z nich;

8)      promuje postawy prospołeczne – postawy aktywnego i odpowiedzialnego angażowania się w życie grupy, klasy, szkoły, parafii, dzielnicy;

8)      uczy szacunku do człowieka – do siebie samego i do każdego innego człowieka, szczególnie do rodziców, nauczycieli, ludzi starszych i chorych;

9)      przedstawia ideały prawdy, dobra i piękna;

10)  uczy podejmować wymagania, pokonywać trudności;

11)  uczy pracować zgodnie z katolicką etyką pracy;

12)  reaguje na różne formy ubóstwa, które mogą negatywnie wpływać na integralny rozwój ucznia.

 

 

§ 10.

Szkoła realizuje swoje cele i zadania statutowe poprzez:

1)      obowiązkowe, zgodne z planem nauczania zajęcia lekcyjne;

2)      zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na indywidualną pomoc uczniom w procesie uczenia się;

3)      zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania naukowe, kulturalne, sportowe, artystyczne;

4)      różne formy aktywności naukowej, społecznej i kulturalnej uczniów, w szczególności konkursy, warsztaty, wyjazdy edukacyjne;

5)      współpracę z organizacjami i ruchami dzieci i młodzieży, świeckimi i kościelnymi, współpracę z władzami samorządowymi, oświatowymi, kościelnymi, stowarzyszenia-mi i osobami indywidualnymi działającymi na rzecz dzieci, młodzieży i rodziny.

 

 

§ 11.

W celu zagwarantowania odpowiedniej pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych i losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, szkoła podejmuje współpracę z:

1)      poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,

2)      Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

3)      ośrodkami i poradniami rodzinnymi,

4)      fundacjami, których cele są zgodne z charakterem szkoły.

§ 12.

 1. Szkoła posiada własny program wychowawczy oparty na systemie wychowawczym
  św. Jana Bosko.
 2. Program ten zakłada budowanie i funkcjonowanie w szkole wspólnoty wychowawczej, którą stanowią:

1)      siostry salezjanki,

2)      świeccy nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy szkoły,

3)      uczniowie,

4)      rodzice uczniów.

 1. Wspólnotę wychowawczą charakteryzuje:

1)      duch rodzinny wyrażający się we wzajemnym szacunku, życzliwości, chętnym zaangażowaniu i odpowiedzialności;

2)      poczucie realizacji wspólnej misji, to jest takie wychowanie ucznia, aby był uczciwym obywatelem i dobrym chrześcijaninem;

3)      system prewencyjny jako styl funkcjonowania wspólnoty wychowawczej i metoda pedagogiczna.

 1. Program wychowawczy szkoły ustala rada pedagogiczna; w tym celu może zasięgnąć opinii rady rodziców.

§ 13.

 1. Szkoła posiada własny program profilaktyki, który zakłada:

1)      pozytywne ukierunkowanie rozwoju dziecka na wartości takie, jak życie, radość, prawda i dobro;

2)      kształtowanie właściwego rozumienia wolności, budowania jej w sobie i odważnej obrony;

3)      budowanie poczucia prawdziwej wartości własnej osoby;

4)      ukazywanie prawdy o uzależnieniach i ich skutkach we wszystkich wymiarach życia człowieka;

5)      podejmowanie współpracy z rodzinami i odpowiednimi instytucjami;

6)      podejmowanie działań mających na celu konkretną pomoc tam, gdzie dziecko jest zagrożone.

 1. Program profilaktyki ustala rada pedagogiczna; w tym celu może zasięgnąć opinii rady rodziców.

Rozdział III.

Organy szkoły

 

§ 14.

Organami szkoły są:

1)      dyrektor szkoły,

2)      rada pedagogiczna,

3)      rada rodziców,

4)      samorząd uczniowski.

§ 15.

Dyrektora szkoły powołuje i odwołuje, działając w imieniu organu prowadzącego, Inspektorka Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki (Sióstr Salezjanek) Inspektorii Warszawskiej z zachowaniem przepisów o kwalifikacjach osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkole.

§ 16.

 1. Dyrektor szkoły kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Dyrektor szkoły w szczególności:

1)      jest przewodniczącym rady pedagogicznej,

2)      kieruje pracą rady pedagogicznej zgodnie z odpowiednimi przepisami,

3)      opracowuje plan nadzoru pedagogicznego i przedstawia go radzie pedagogicznej
i radzie rodziców,

4)      sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami,

5)      koordynuje opracowanie podstawowych dokumentów szkoły, w szczególności programu wychowawczego i programu profilaktyki,

6)      koordynuje pracę i współpracę innych organów szkoły oraz zatwierdza regulaminy ich działalności,

7)      sprawuje opiekę nad uczniami i jest odpowiedzialny za stwarzanie im warunków bezpiecznego i harmonijnego rozwoju,

8)      zapewnia bezpieczeństwo pracy uczniom i nauczycielom,

9)      jest odpowiedzialny za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, przy czym zapewnia realizację pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły w duchu katolickim,

10)  realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

11)  animuje i koordynuje rozwój zawodowy nauczycieli zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego, duchowością salezjańską, osiągnięciami wiedzy pedagogicznej
i potrzebami szkoły,

12)  opracowuje arkusz organizacyjny szkoły,

13)  uchylony,

14)  zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników szkoły,

15)  dysponuje budżetem szkoły,

16)  organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,

17)  prowadzi dokumentację szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami,

18)  nadzoruje i zapewnia prawidłowy przebieg awansu zawodowego nauczycieli,

19)  wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

20)  wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

21)  odpowiada za realizację zadań wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

§ 17.

 1. W szkole może być utworzone stanowisko wicedyrektora.
 2. Wicedyrektor współpracuje z dyrektorem szkoły w realizacji zadań szkoły.
 3. Na stanowisko wicedyrektora powołuje i ze stanowiska odwołuje dyrektor szkoły
  w porozumieniu z organem prowadzącym.

§ 18.

 1. Dyrektor szkoły jest pracodawcą i kierownikiem nauczycieli i innych pracowników zatrudnianych w szkole.
 2. Przy wypełnianiu swojej funkcji dyrektor działa zgodnie z regulaminem pracy
  i wynagradzania obowiązującym w szkole.

§ 19.

 1. Dyrektor szkoły przyjmuje uczniów do szkoły zgodnie z obowiązującymi w szkole zasadami rekrutacji.
 2. Dyrektor szkoły w przypadkach szczególnego naruszania przez ucznia statutu
  i regulaminu szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej może wnioskować do Małopolskiego Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum publicznego.

§ 20.

Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.

§ 21.

 1. W skład rady pedagogicznej wchodzą dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
 2. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
 3. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny
  z przepisami ustawy o systemie oświaty i niniejszym statutem.
 4. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

§ 22.

Pracę rady pedagogicznej charakteryzuje:

1)      autentyczne świadectwo wartości chrześcijańskich;

2)      indywidualne i wspólne działanie według systemu wychowawczego św. Jana Bosko;

3)      dojrzałe relacje międzyosobowe ukierunkowane na jakość i skuteczność wychowania
i nauczania w szkole;

4)      odpowiedzialne i twórcze zaangażowanie wszystkich nauczycieli w proces dydaktyczno-wychowawczy.

§ 23.

 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1)      zatwierdzanie planów pracy szkoły;

2)      podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3)      ustalenie programu wychowawczego szkoły, programu profilaktyki oraz regulaminów obowiązujących w szkole;

4)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

5)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w szkole.

6)      Ustalenie sposobu wykorzystania nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkoła przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły

 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)      organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych;

2)      projekt planu finansowego szkoły;

3)      wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień;

4)      propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

5)      wniosek dyrektora szkoły do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły publicznej.

 1. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

§ 24.

 1. W szkole może działać rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.
 2. Sposób wyboru rady rodziców oraz zasady jej działania zawiera regulamin rady rodziców przez nią uchwalony. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze statutem.
 3. Rada rodziców może występować do dyrektora szkoły i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami
  i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

§ 25.

 1. Szkoła uznaje pierwszeństwo odpowiedzialności rodziców za wychowanie swoich dzieci, a swoją działalność realizuje jako wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny.
 2. Współpraca szkoły z rodzicami jest priorytetem w działalności szkoły.
 3. Działalność szkoły jest szczególnie otwarta na potrzeby rodzin dotkniętych różnymi formami ubóstwa.

 

§ 26.

 1. Rodzice uczniów są integralną częścią wspólnoty wychowawczej.
 2. Rodzice uczniów mają obowiązek:

1)      znać i przestrzegać statut szkoły;

2)      akceptować katolicki charakter szkoły i dawać o tym świadectwo wobec swoich dzieci;

3)       szanować sposób wypełniania funkcji zawodowych przez nauczycieli
i wychowawców;

4)      interesować się osiągnięciami edukacyjnymi swoich dzieci w zakresie wychowania
i nauczania;

5)      współpracować z dyrektorem szkoły, wychowawcą klasy i całą radą pedagogiczną
w realizacji celów szkoły, szczególnie w tym, co dotyczy ich dziecka;

6)      uczestniczyć w ogólnoszkolnych i klasowych zebraniach rodziców, które mogą mieć charakter informacyjno-formacyjny.

 1. Rodzice uczniów mają prawo do:

1)      zapoznania się ze statutem szkoły, programem wychowawczym, programem profilaktyki oraz regulaminami obowiązującymi w szkole;

2)      uzyskiwania informacji o osiągnięciach swoich dzieci, o postępach i trudnościach
w nauce, zachowaniu oraz uzdolnieniach;

3)      pomocy psychologiczno-pedagogicznej ze strony szkoły w sytuacjach tego wymagających.

§ 27.

Rada rodziców wspomaga działania statutowe szkoły w szczególności przez:

1)      głos doradczy i opiniodawczy przy realizacji programu wychowawczego szkoły;

2)      animację i koordynację współpracy wszystkich rodziców ze szkołą;

3)      pomoc w organizowaniu imprez i uroczystości religijnych, kulturalnych, sportowych
i turystycznych w szkole i poza szkołą;

4)      pomoc w pracach z zakresu gospodarczego;

5)      podejmowanie i realizowanie różnych inicjatyw ubogacających ofertę edukacyjną szkoły.

§ 28.

 1. W szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Pracą samorządu uczniowskiego kieruje zarząd samorządu.
 3. Zasady działania samorządu uczniowskiego i zasady wyboru jego zarządu określa regulamin samorządu uczniowskiego. Regulamin samorządu uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 4. Opiekunem samorządu uczniowskiego jest nauczyciel wybrany przez wszystkich uczniów i zaakceptowany w pełnieniu tej roli przez dyrektora szkoły.

§ 29.

 1. Samorządność uczniowska ma na celu kształtowanie u uczniów odpowiedzialnych postaw prospołecznych i przygotowywanie ich do udziału w życiu społecznym według nauki Kościoła.
 2. Zadaniem samorządu uczniowskiego jest:

1)      budzenie u uczniów postawy przynależności do wspólnoty szkolnej;

2)      kształtowanie postawy odpowiedzialności za szkołę;

3)      budzenie szacunku do dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, innych pracowników szkoły, rodziców, docenianie ich pracy;

4)      aktywne włączanie się w życie szkoły przez zgłaszanie i realizację inicjatyw
w obszarze nauczania, wychowania, kultury, sportu, formacji duchowej;

5)      promowanie wśród uczniów szlachetnych wartości;

6)      kształtowanie wrażliwości na potrzeby drugich i gotowości przyjścia im z pomocą.

 1. Samorząd uczniowski ma prawo troszczyć się, aby:

1)      uczniowie znali swoje obowiązki i prawa wynikające ze statutu i innych dokumentów szkoły;

2)      uczniowie znali stawiane im wymagania edukacyjne: dydaktyczne i wychowawcze;

3)      uczniowie mieli zapewniona jawną i sprawiedliwą ocenę postępów w nauce
i zachowaniu;

4)      uczniowie mieli prawo do dialogu: zadawania pytań i wyrażania opinii w sprawie realizacji statutowych zadań szkoły;

5)      uczniowie mieli prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;

6)      uczniowie mieli prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu szkolnego.

§ 30.

 1. Wszystkie organy szkoły ściśle współpracują ze sobą, kierując się:

1)      poszanowaniem godności człowieka: nauczycieli, rodziców i uczniów;

2)      troską o dobro każdego ucznia w wymiarze fizycznym, intelektualnym, psychicznym, moralnym i duchowym;

3)      troską o dobre imię szkoły w społeczności lokalnej.

 1. Każdy z organów ma obowiązek i prawo działania zgodnie z kompetencjami określonymi
  w statucie i regulaminie swojej działalności.
 2. Koordynatorem działań organów jest dyrektor szkoły, który ma obowiązek zapewnić współdziałanie między nimi owocne dla szkoły.
 3. W przypadku powstania sytuacji spornej wewnątrz szkoły strony najpierw podejmują próbę znalezienia rozwiązania na drodze dialogu.
 4. Spory rodzice – nauczyciel rozwiązywane są na drodze dialogu z zaznaczeniem rozmowy
  w zeszycie kontaktów z rodzicami.
 5. Jeżeli sytuacja sporna nie zostanie rozwiązana na drodze dialogu, każdej ze stron przysługuje odwołanie się do dyrektora szkoły, który powinien zająć stanowisko
  w sprawie w ciągu 14 dni. Odwołanie się do dyrektora może mieć formę ustną,
  z zaznaczeniem w zeszycie kontaktów dyrektora z rodzicami, lub formę pisma skierowanego do dyrektora.
 6. Jeżeli stanowisko zajęte przez dyrektora szkoły nie rozwiązało sporu, strony mają prawo odwołania się do organu prowadzącego.
 7. Jeżeli stroną sporu jest dyrektor szkoły, organem właściwym do rozwiązania sporu jest organ prowadzący szkołę.

 

§ 31.

 1. W szkole mogą działać stowarzyszenia, organizacje i ruchy kościelne i świeckie, których cel statutowy jest zgodny ze statutem szkoły.
 2. Zgodę na podjęcie na terenie szkoły działalności przez stowarzyszenie, organizację czy ruch wyraża i określa warunki tej działalności dyrektor szkoły.

 

 

 

 

 

 

Rozdział IV.

Organizacja szkoły

 

§ 32.

 1. Szkoła kształci uczniów w zakresie III etapu edukacyjnego
 2. Szkoła może wzbogacać swoją ofertę edukacyjną o zajęcia wykraczające poza ramowy plan nauczania. Zajęcia te mogą być odpłatne w części lub w całości i są dobrowolne dla ucznia.

 

§ 33.

 1. Szkoła realizuje organizację roku szkolnego, to jest terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich zgodnie z odpowiednimi przepisami.
 2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w każdym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania.
 3. Organizację zajęć edukacyjnych szkoły określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły,
  z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
 4. Rok szkolny dzieli się na półrocza. Pierwsze półrocze trwa od 1 września do końca stycznia. Drugie półrocze trwa od 1 lutego do zakończenia zajęć edukacyjnych w szkole.

§ 34.

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
 2. Liczba uczniów w oddziale nie przekracza 30 osób.
 3. Niektóre zajęcia lekcyjne mogą być realizowane w grupach lub w zespołach międzyoddziałowych lub wyjątkowo międzyklasowych – między dwiema kolejnymi klasami.

§ 35.

 1. Nauka w szkole odbywa się od poniedziałku do piątku.
 2. Szkoła pracuje w trybie dziennym, a zajęcia rozpoczynają się o godzinie 8.00.
 3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 4. Zajęcia w szkole każdego dnia poprzedza wspólna modlitwa uczniów i nauczycieli.
 5. Z okazji obowiązujących świąt kościelnych dyrektor szkoły może umożliwić uczniom
  i nauczycielom udział we Mszy świętej.
 6. Dyrektor może zmienić rozkład zajęć z okazji świąt państwowych, świąt kościelnych czy rekolekcji wielkopostnych. Decyzję w tej sprawie każdorazowo dyrektor podejmuje
  w porozumieniu z radą pedagogiczną.

 

 

§ 36.

Do realizacji zadań statutowych szkoła posiada:

1)      sale lekcyjne,

2)      pracownie przedmiotowe,

3)      pracownię multimedialną do nauczania języków obcych,

4)      sale gimnastyczne, siłownię,

5)      bibliotekę,

6)      gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,

7)      gabinet pedagoga

8)      pomieszczenia administracyjne i gospodarcze.

 

§ 37.

 1. W szkole realizowane są nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne w kołach zainteresowań
  i grupach formacyjnych. Ich celem jest:

1)      przeciwdziałanie niepowodzeniom i wyrównywanie szans edukacyjnych;

2)      wspomaganie i podnoszenie skuteczności procesu kształcenia;

3)      rozwijanie zainteresowań wykraczających poza realizowaną w szkole podstawę programową.

 1. Każde koło zainteresowań i każdą grupę formacyjną prowadzi nauczyciel, któremu
  to zadanie powierza dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

§ 38.

 1. Szkoła posiada bibliotekę, która służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, wspieraniu rodziców w wypełnianiu zadań wychowawczych.
 2. Z biblioteki mogą korzystać nauczyciele, uczniowie, rodzice – za zgodą dyrektora szkoły.
 3. Zadaniem biblioteki szkolnej jest:

1)      udostępnianie uczniom, nauczycielom i rodzicom książek i innych źródeł informacji;

2)      tworzenie warunków do porządkowania, poszukiwania i wykorzystywania informacji pochodzących z różnych źródeł;

3)      rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie nawyku czytania;

4)      organizowanie różnych działań rozwijających wrażliwość kulturalną.

 1. Bibliotekę szkolną prowadzi nauczyciel, któremu zostało powierzone to zadanie.
 2. Nauczyciel bibliotekarz opracowuje szczegółowo organizację biblioteki szkolnej
  w regulaminie, który zatwierdza dyrektor szkoły.
 3. Szkoła może zorganizować świetlicę, która zapewnia dodatkową opiekę uczniom ze względu na czas pracy rodziców, sytuację rodzinną ucznia lub organizację dojazdu do szkoły.
 4. Świetlicę prowadzi nauczyciel, któremu dyrektor szkoły powierzył to zadanie.
 5. Świetlica funkcjonuje w oparciu o regulamin zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
 6. Świetlica oferuje uczniom :

1) pomoc w odrabianiu zadań domowych;

2) pomoc w rozpoznawaniu i kreatywnym rozwijaniu swoich zainteresowań;

3) pomoc w budowaniu relacji w grupie rówieśniczej;

4) spędzenie czasu wolnego w sposób godziwy i rozwijający osobowość;

5) aktywny odpoczynek poprzez udział w zajęciach kulturalnych i artystycznych.

§ 39.

 1. W szkole funkcjonuje wewnątrzszkolny system doradztwa dotyczący wyboru kierunków kształcenia oraz planowania rozwoju zawodowego uczniów.
 2. Celem wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego jest:

1)      przygotowanie uczniów do trafnego wyboru dalszego kształcenia i zawodu;

2)      przygotowanie uczniów do radzenia sobie na rynku pracy.

 1. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia są prowadzone:

1)      w ramach godzin z wychowawcą;

2)      w ramach spotkań z rodzicami uczniów;

3)      na zajęciach z pedagogiem szkolnym;

4)      we współpracy z instytucjami zajmującymi się doradztwem zawodowym i rynkiem pracy.

§ 40.

Dyrektor szkoły współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli
w organizowaniu praktyk pedagogicznych.

 

Rozdział V.

Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy szkoły

 

§ 41.

 1. Od nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w szkole, oprócz kwalifikacji
  do zajmowania danego stanowiska określonych w odrębnych przepisach, wymaga się szacunku dla wartości chrześcijańskich w życiu osobistym i w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 2. Każdy nauczyciel i wychowawca w szkole realizuje zadania dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze według zasad systemu wychowawczego św. Jana Bosko.
 3. Szczególnym stylem pracy nauczyciela w szkole salezjańskiej jest asystencja, czyli przyjacielska obecność przy każdym uczniu i w grupie, która daje poczucie bezpieczeństwa i akceptacji, obdarza życzliwością, wspiera świadectwem życia, mądrą radą i upomnieniem, a w trudnościach pomocą.

 

§ 42.

 1. Nauczycieli oraz innych pracowników szkoły zatrudnia dyrektor szkoły zgodnie
  z przepisami Kodeksu Pracy i regulaminem pracy i wynagradzania obowiązującym
  w szkole.
 2. Dyrektor może zawierać umowy cywilnoprawne.
 3. Do nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole mają zastosowanie przepisy ustawy Karta Nauczyciela w zakresie ustalonym przez tę ustawę

(KN Art.1 ust.2 pkt.2 litera a ; Art.91b.ust.2 pkt 2 i 3) .

§ 43.

Dyrektor jako pracodawca zapewnia nauczycielom:

1)      budowanie atmosfery szacunku, dialogu i twórczej współpracy w ramach rady pedagogicznej i całej wspólnoty wychowawczej;

2)      promowanie i wspieranie kreatywnego i twórczego zaangażowania w realizację procesu dydaktyczno-wychowawczego;

3)      poszanowanie ich pracy;

4)      wspieranie rozwoju zawodowego;

5)      warunki do realizacji kolejnych stopni awansu zawodowego.

§ 44.

 1. Do zadań nauczyciela należy:

1)      odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego trosce podczas zajęć prowadzonych w szkole i poza szkołą, adekwatne reagowanie na wszelkie przejawy przemocy i nieodpowiednie zachowanie uczniów;

2)      rzetelne i twórcze prowadzenie zajęć edukacyjnych zgodnie z programem nauczania;

3)      wspieranie uczniów w ich integralnym rozwoju: psychofizycznym, intelektualnym, kulturalnym, moralnym i duchowym;

4)      systematyczne, obiektywne i motywujące ocenianie osiągnięć uczniów i przekazy-wanie informacji o ich osiągnięciach, postępach i trudnościach uczniom oraz ich rodzicom;

5)      prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, wychowania i opieki według odrębnych przepisów;

6)      współpraca z dyrektorem szkoły oraz innymi nauczycielami;

7)      uczestniczenie w pracach rady pedagogicznej i całej wspólnoty wychowawczej;

8)      pełnienie dodatkowych funkcji i zadań wyznaczonych przez dyrektora szkoły;

9)      udzielanie uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń, trudności w rozwoju,
w oparciu o rzetelną diagnozę i we współpracy z rodzicami;

10)  dbałość o mienie szkoły: budynek i jego otoczenie, sprzęt i pomoce dydaktyczne;

11)  podejmowanie doskonalenia zawodowego- przede wszystkim uwzględniającego potrzeby szkoły;

12)  uczestniczenie w organizowanej przez szkołę katolickiej i salezjańskiej formacji nauczycieli.

 1. Każdy nauczyciel wraz z podpisaniem umowy o pracę otrzymuje szczegółowy zakres stałych i dodatkowych obowiązków na zajmowanym stanowisku.

§ 45.

 1. Dyrektor powierza każdy oddział klasowy opiece jednego z nauczycieli – zwanego dalej wychowawcą klasy.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca klasy opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Do szczególnych zadań wychowawcy klasy należy:

1)      zapoznanie się z dokumentacją zdrowotną i psychologiczną uczniów oraz pozyskanie od rodziców informacji o możliwościach i potrzebach edukacyjnych uczniów;

2)      zapoznanie uczniów na początku klasy pierwszej ze statutem szkoły, programem wychowawczym, programem profilaktyki oraz regulaminami obowiązującymi
w szkole;

3)      sprawowanie opieki wychowawczej nad powierzonymi uczniami danej klasy;

4)      zapewnienie uczniom opieki podczas uroczystości i imprez szkolnych, rekolekcji
i wycieczek;

5)      prowadzenie dokumentacji procesu dydaktyczno-wychowawczego danej klasy;

6)      otaczanie indywidualną opieką każdego ucznia i wspieranie go w przezwyciężaniu trudności;

7)      ukazywanie odpowiedzialnej postawy życiowej, wynikającej z faktu bycia członkiem wspólnoty szkolnej, rodziny, narodu, Kościoła;

8)      rozpoznawanie sytuacji rodzinnej oraz potrzeb każdego ucznia oraz zapewnienie mu pomocy we współpracy z dyrektorem szkoły, rodziną i specjalistami;

9)      budowanie klasy jako grupy społecznej, organizowanie różnych form życia zespołowego, rozwijających uczniów i integrujących klasę;

10)  animowanie samorządności uczniowskiej w klasie;

11)  inspirowanie twórczości uczniów i wspieranie ich w realizacji różnych inicjatyw naukowych, społecznych, kulturalnych i sportowych;

12)  stała współpraca z rodzicami lub opiekunami uczniów danej klasy;

13)  koordynowanie zespołu nauczycieli uczących w danej klasie;

14)  ustalanie tematyki i formy realizacji zajęć na godzinach z wychowawcą zgodnie
z programem wychowawczym i programem profilaktyki szkoły.

 1. W trudnych sytuacjach opiekuńczo-wychowawczych wychowawca może korzystać
  z pomocy specjalistów i instytucji specjalistycznych, zachowując odrębne przepisy prawa i statutu.
 2. Wychowawca współpracuje z psychologami, pedagogami i terapeutami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu trudności, potrzeb i szczególnych uzdolnień ucznia.
 3. Wychowawca ustala oceny zachowania w oparciu o kryteria zawarte w statucie.
 4. W przypadku niewypełniania lub zaniedbywania przez wychowawcę jego zadań dyrektor szkoły może go zwolnić z pełnienia funkcji wychowawczych.

§ 46.

 1. W szkole mogą funkcjonować zespoły:

1)      nauczycieli uczących w danym oddziale,

2)      wychowawcze,

3)      przedmiotowe,

4)      problemowo-zadaniowe.

 1. Zadaniem zespołu nauczycieli uczących w danym oddziale jest:

1)      monitorowanie realizacji programów nauczania, proponowanie zmian i uzupełnień;

2)      projektowanie wspólnych oddziaływań dydaktycznych i wychowawczych w danym oddziale;

3)      rozwiązywanie problemów oddziału.

 1. Zespół wychowawczy powołuje dyrektor szkoły spośród członków rady pedagogicznej
  na jeden rok. Zadaniem zespołu wychowawczego jest:

1)      opracowanie projektu planu działań wychowawczych na dany rok szkolny
na podstawie programu wychowawczego szkoły;

2)      koordynowanie realizacji działań wychowawczych w szkole;

3)      koordynacja bieżącego diagnozowania sytuacji wychowawczej szkoły, animacja doskonalenia zawodowego nauczycieli w obszarze kompetencji wychowawczych.

 1. Zespół przedmiotowy tworzą nauczyciele prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. Zadaniem zespołu przedmiotowego jest:

1)      doskonalenie umiejętności merytorycznych i metodologicznych w zakresie nauczania danych zajęć edukacyjnych przez dzielenie się doświadczeniem i wspólne projektowanie pracy;

2)      opracowywanie i wprowadzanie w szkole innowacji pedagogicznych.

 1. Zespoły problemowo-zadaniowe mogą być powoływane przez dyrektora szkoły spośród członków rady pedagogicznej dla wykonania ściśle określonych zadań w szkole.

§ 47.

 1. Wszyscy pracownicy szkoły, także pracownicy administracji i obsługi gospodarczej uczestniczą we właściwy sobie sposób w realizacji zadań szkoły.
 2. Obowiązkiem wszystkich pracowników niepedagogicznych szkoły jest:

1)      szacunek dla wartości wiary katolickiej,

2)      troska o dobre imię szkoły,

3)      solidna, uczciwa praca na zajmowanym stanowisku,

4)      troska o mienie szkoły,

5)      zainteresowanie uczniami i udzielanie im pomocy w razie nagłej potrzeby,

6)      dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów w obszarze swoich obowiązków,

7)      przekazywanie dyrektorowi szkoły informacji o ewentualnych zagrożeniach bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły.

 

Rozdział VI.

Uczniowie szkoły

 

§ 48.

 1. W pierwszej kolejności do szkoły przyjmowani są uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły.
 2. Przyjęcie innych uczniów następuje według regulaminu rekrutacji opracowanego przez dyrektora szkoły na dany rok szkolny.
 3. Rodzice przy przyjęciu ucznia do szkoły składają wobec dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o akceptacji katolickiego charakteru szkoły.

 

§ 49.

 1. Uczeń szkoły ma prawo do:

1)      zapoznania się ze statutem szkoły, programem wychowawczym, programem profilaktyki oraz innymi regulaminami szkoły;

2)      dobrze zorganizowanego procesu nauczania, wychowania i opieki;

3)      szacunku i życzliwości ze strony nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz innych uczniów;

4)      życzliwej pomocy ze strony nauczycieli i wychowawców w indywidualnym rozwoju zdolności i zainteresowań;

5)      otrzymania odpowiedniej pomocy w sytuacji trudności;

6)      obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny swoich osiągnięć;

7)      korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego;

8)      korzystania z pomieszczeń szkolnych, pracowni, sprzętów, środków dydaktycznych;

9)      wpływania na życie szkoły przez działalność w samorządzie uczniowskim;

10)  zrzeszania się w organizacjach młodzieżowych i społecznych działających w szkole;

11)  wyrażania swojego zdania i swoich opinii zgodnie z zasadami kultury i szacunku wobec innych;

12)  towarzyszenia ze strony nauczycieli i wychowawców w procesie indywidualnej formacji osoby zgodnie z wartościami chrześcijańskimi;

13)  poszanowania godności osoby i historii jej życia;

14)  uczestnictwa w konkursach, olimpiadach i innych przedsięwzięciach rozwijających zainteresowania ucznia;

15)  udziału w organizowanych w szkole formach rekreacji i wypoczynku zgodnie
z obowiązującymi zasadami.

 1. Uczeń lub jego rodzice, wychowawca, pedagog, samorząd uczniowski, rada rodziców mogą złożyć skargę w przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia praw ucznia, o których mowa w ust. 1 oraz praw zawartych w „Konwencji o prawach dziecka”.

1)      Skargę składa się do dyrektora szkoły.

2)      Skarga powinna być uzasadniona i wskazywać, które z praw zostało naruszone
i w jakim zakresie.

3)      Dyrektor rozpatruje skargę z zastosowaniem trybu przewidzianego kodeksem postępowania administracyjnego.

4)      W przypadku naruszenia praw ucznia przez dyrektora, osoby lub organy wymienione w ust. 2 mogą składać skargi do organów do tego upoważnionych.

 

 

§ 50.

 1. Uczeń zobowiązany jest do:

1)      przestrzegania statutu i obowiązujących w szkole regulaminów;

2)      udziału w procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoły poprzez systematyczne uczestnictwo w lekcjach i innych zajęciach organizowanych przez szkołę,
w szczególności w zajęciach przygotowujących do egzaminów zewnętrznych;

3)      systematycznej i wytrwałej pracy nad własnym rozwojem;

4)      właściwego zachowania w czasie lekcji tzn. rzetelnej i aktywnej pracy na zajęciach, zachowania należytej uwagi, szacunku dla pracy nauczyciela i pracy innych uczniów;

5)      bezzwłocznego usprawiedliwiania nieobecności według następujących zasad:

a)      uczeń posiada zeszyt do korespondencji nauczyciela z rodzicami, zawierający dane osobowe rodziców, wzory ich podpisów, usprawiedliwienia przez rodziców nieobecności ucznia oraz zwolnienia;

b)      rodzice uczniów zgłaszają nieobecność ucznia, powiadamiając telefonicznie sekretariat szkoły przed rozpoczęciem zajęć, na których uczeń będzie nieobecny;

c)      uczniowie reprezentujący szkołę na konkursach, zawodach czy innych imprezach w rubryce obecności w dzienniku lekcyjnym mają adnotację „zwolniony” albo „zwolniona”, co nie wpływa na ich frekwencję;

d)     w przypadkach szczególnie wątpliwej autentyczności usprawiedliwienia wychowawca może odmówić jego akceptacji;

e)      w przypadku nieobecności wynoszącej powyżej pięciu dni wymagane jest zwolnienie lekarskie do usprawiedliwienia nieobecności ucznia;

6)      dbania o odpowiedni strój i schludny wygląd, na co składają się:

a)      kultura stroju codziennego – dla dziewcząt i chłopców strój codzienny szanuje zasady i normy stroju w miejscach publicznych:

–        dziewczęta – bluzki z co najmniej krótkim rękawem bez dekoltów
i o odpowiedniej długości, spódnice o odpowiedniej długości, spodnie
co najmniej do kolan w kolorach stonowanych;

–        chłopcy – koszulka z co najmniej krótkimi rękawami, długie spodnie
o klasycznym lub sportowym kroju w stonowanych kolorach; nie mogą to być spodnie dresowe;

b)      przestrzeganie zasad noszenia stroju galowego:

–        strój galowy dla dziewcząt to biała bluzka i krawat z logo szkoły, ciemna spódnica lub spodnie oraz żakiet;

–        strój galowy dla chłopców to biała koszula i krawat z logo szkoły, ciemne spodnie oraz marynarka;

c)      przestrzeganie zmiany obuwia w szkole;

d)     zakaz noszenia elementów biżuterii lub ubioru oznaczających przynależność
do grup subkulturowych lub grup kibiców sportowych;

e)      zakaz noszenia biżuterii zagrażającej zdrowiu ucznia, w szczególności zakaz przekłuwania brwi i nosa i innych części ciała (kolczykowania ciała);

f)       stosowny kształt i kolor fryzury;

7)      przestrzegania zasad korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły, to znaczy:

a)      uczeń nie może używać podczas lekcji telefonów komórkowych ani urządzeń elektronicznych;

b)      na terenie szkoły telefony mogą służyć jedynie do rozmów i przesyłania SMS-ów;

c)      istnieje bezwzględny zakaz fotografowania, nagrywania i filmowania na terenie szkoły bez zgody dyrektora;

8)      właściwego zachowania wobec nauczycieli, pracowników szkoły oraz koleżanek
i kolegów, przez co należy rozumieć:

a)      używanie obowiązujących zwrotów grzecznościowych i stosowanie się do podsta-wowych zasad savoir-vivre’u;

b)      stosowanie się do zakazu używania wulgaryzmów i określeń ogólnie uważanych za obelżywe;

c)      stosowanie się do zakazu poniżania osób w jakiejkolwiek formie słownej lub pisemnej, w tym z wykorzystaniem Internetu;

d)     stosowanie się do zakazu używania przemocy fizycznej;

e)      reagowanie na wszelkie zjawiska negatywne i udzielanie możliwej pomocy
w różnego rodzaju nagłych przypadkach;

f)       sprzeciw wobec przejawów zła;

9)      poszanowania wspólnego dobra i porządku w szkole, co oznacza, że uczeń:

a)      odpowiada materialnie za dokonane przez siebie zniszczenia;

b)      zwraca do sekretariatu szkolnego wszelkie rzeczy znalezione;

10)  troski o dobre imię i honor szkoły;

11)  przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny, w tym między innymi:

a)      zakazu opuszczania terenu szkoły bez pozwolenia wychowawcy lub dyrektora;

b)      zakazu przynoszenia na teren szkoły przedmiotów zagrażających życiu lub zdrowiu, w szczególności ostrych narzędzi;

c)      postępowania w razie nagłych wypadków, w tym pożaru, zagrożenia terrorystycznego, według określonych instrukcji.

 1. Oprócz spełnienia obowiązków wymienionych w ust. 1 szkoła oczekuje od uczniów:

1)      kierowania się w życiu zasadami i normami etyki chrześcijańskiej;

2)      zainteresowania nauką i osiągania jak najlepszych wyników;

3)      wykonywania zarządzeń dyrektora szkoły, wychowawców i nauczycieli;

4)      troski o zdrowie, w tym powstrzymywania się od palenia papierosów, spożywania alkoholu, zażywania lub rozprowadzania środków odurzających;

5)      godnego reprezentowania szkoły w przypadku powierzenia takiej misji przez dyrektora;

6)      aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły i klasy;

7)      wypełniania podjętych zobowiązań;

8)      uczestnictwa w uroczystościach szkolnych;

9)      szacunku dla środowiska naturalnego.

§ 51.

 1. Szkoła stosuje następujące sposoby wyróżniania i nagradzania uczniów:

1)      pochwałę wyrażoną przez wychowawcę lub nauczyciela na forum klasy;

2)      list gratulacyjny przesłany przez wychowawcę lub nauczyciela rodzicom ucznia;

3)      pochwałę wyrażoną przez dyrektora na forum szkoły;

4)      dyplom wręczony uroczyście przez dyrektora na forum szkoły;

5)      nagrodę rzeczową wręczoną uroczyście przez dyrektora na forum szkoły.

 1. Przy wyróżnianiu nie musi być zachowana wskazana wyżej kolejność.
 2. Kopia decyzji o wyróżnieniu jest przekazywana wychowawcy klasy, który przechowuje
  ją w dokumentacji wychowawczej klasy.

§ 52.

 1. Zaniedbania i wykroczenia koryguje wychowawca klasy lub inny nauczyciel, korzystając z pomocy pedagoga szkolnego. W przypadkach nadzwyczajnych sprawa jest kierowana do dyrektora szkoły, który może zasięgnąć opinii rady pedagogicznej.
 2. Wobec uczniów, którzy naruszyli obowiązujące prawo lub zasady postępowania, w tym
  w szczególności zasady postępowania w szkole, szkoła może wyciągnąć następujące konsekwencje:

1)      upomnienie ucznia przez wychowawcę;

2)      czasowe zawieszenie ucznia przez wychowawcę w wybranych prawach ucznia np. do reprezentowania szkoły w imprezach międzyszkolnych, udziału w wycieczkach klasowych oraz imprezach klasowych i szkolnych;

3)      nagana od wychowawcy odnotowywana w zeszycie korespondencji z rodzicami;

4)      nagana od wychowawcy na forum klasy;

5)      pisemna nagana dyrektora szkoły;

6)      odpowiedzialność materialna za zniszczone mienie szkoły;

7)      przeniesienie do innej, równoległej klasy;

8)      skierowanie wniosku do Kuratora Oświaty o przeniesieniu ucznia do innej szkoły;

 1. Przy udzielaniu kar nie musi być zachowana kolejność podana w ust. 2.
 2. Kopia decyzji o udzieleniu kary jest przechowywana w dokumentacji wychowawczej klasy.
 3. Od kar , o których mowa w ust. 2 przysługuje odwołanie do rady pedagogicznej w ciągu 7 dni od daty powiadomienia.

§ 53.

 1. Dyrektor szkoły może wystąpić do Małopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem
  o przeniesienie ucznia do innej szkoły.
 2. Przeniesienie ucznia do innej szkoły może być zastosowane wobec jawnego i rażącego naruszenia statutu szkoły lub popełnienia ciężkiego wykroczenia.
 3. Uczeń może być przeniesiony do innej szkoły
  w następujących przypadkach:

1)      gdy lekceważy lub stale przekracza postanowienia statutu, a podejmowane przez szkołę działania i zastosowane środki dyscyplinujące nie przynoszą pożądanych efektów;

2)      gdy nagminnie i w sposób nieusprawiedliwiony opuszcza zajęcia szkolne,
a nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach obowiązkowych wynosi ponad 150 godzin w półroczu;

3)      gdy propaguje w szkole lub poza nią styl życia sprzeczny z założeniami wychowawczymi szkoły;

4)      gdy zagraża dobru, moralności lub bezpieczeństwu innych uczniów;

5)      gdy odnosi się lekceważąco lub wulgarnie do nauczycieli, wychowawców oraz do innych pracowników szkoły;

6)      gdy umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu innego ucznia;

7)      gdy stosuje wobec uczniów przemoc fizyczną lub psychiczną;

8)      gdy spożywa alkohol na terenie szkoły lub w trakcie zajęć pozaszkolnych lub też przebywa na terenie szkoły w stanie wskazującym na spożycie alkoholu;

9)      gdy rozprowadza narkotyki oraz inne środki odurzające lub przebywa w szkole pod ich wpływem;

10)  gdy dopuszcza się aktów wandalizmu;

11)  gdy dopuszcza się fałszowania lub niszczenia dokumentacji szkolnej;

12)  gdy dopuszcza się kradzieży;

13)  gdy wchodzi w kolizję z prawem.

 1. Z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły mogą wystąpić:

1) dyrektor;

2) wychowawca;

3) każdy członek rady pedagogicznej.

 

§ 54.

 1. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w wierzchnim okryciu
  w szatni.
 2. Zabrania się uczniom przynoszenia do szkoły większej sumy pieniędzy lub przedmiotów wartościowych.
 3. Szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo ucznia w drodze do szkoły i w drodze ze szkoły.
 4. Za zachowanie ucznia poza szkołą odpowiadają rodzice.

 

 

 

Rozdział VII.

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

§ 55.

 1. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego są zbiorem zasad dotyczących oceniania wiadomości, umiejętności i postaw ucznia obowiązujących
  w szkole.
 2. Ocenianiu podlegają:

1)      osiągnięcia edukacyjne ucznia,

2)      zachowanie ucznia.

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej
  w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględnia-jących tę podstawę.
 2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
 3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)      informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2)      udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

3)      motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4)      dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5)      umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)      formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2)      ustalanie kryteriów oceny zachowania;

3)      ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych według skali określonej w § 64 ust. 1;

4)      ustalanie śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali określonej
w § 64 ust. 3 niniejszego statutu;

5)      przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

6)      ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych według skali, o której mowa w § 64 ust. 1 niniejszego statutu;

7)      ustalanie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali, o której mowa
w § 64 ust. 3 niniejszego statutu;

8)      ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

9)      ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach
i trudnościach ucznia w nauce.

 1. Szczegółowe warunki i sposoby oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych określa nauczyciel tych zajęć i informuje o nich uczniów.

§ 56.

Sprawdzanie wiadomości i umiejętności uczniów może się odbywać za pomocą form, którymi są:

1)      praca klasowa,  przez którą należy rozumieć pisemną formę sprawdzania wiedzy trwającą co najmniej 1 godzinę lekcyjną;

2)      kartkówka, przez którą należy rozumieć pisemną formę sprawdzania wiedzy trwającą nie dłużej niż 20 minut, obejmującą treści z trzech ostatnich lekcji, z uwzględnieniem podstawowych wiadomości z omawianego działu;

3)      zadanie domowe, przez które należy rozumieć zadanie pisemne zlecone do wykonania
w domu;

4)      odpowiedź, przez którą należy rozumieć wypowiedź ustną ucznia na zadany temat,

5)      inne formy aktywności adekwatne do przedmiotu, na przykład zadania praktyczne określone przez nauczycieli poszczególnych zajęć edukacyjnych.

§ 57.

 1. Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych formułują wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych.
 2. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne odpowiadające poszczególnym stopniom nauczyciel przygotowuje w formie pisemnej wraz z rozkładem treści materiału nauczania na dany rok szkolny .
 3. Nauczyciele do 15 września każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców o:

1)      wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2)      sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3)      warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 1. Wychowawca klasy w miesiącu wrześniu każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców o warunkach i sposobach oraz kryteriach oceny zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, przekazywane są uczniom w formie ustnego wyjaśnienia podczas odpowiednich zajęc edukacyjnych. Fakt przekazania uczniom informacji, o których mowa w ust. 3 i 4, odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym wpisując przy temacie lekcji stosowną adnotację.
 3. Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, przekazywane są rodzicom przez wychowawcę w formie ustnego wyjaśnienia podczas pierwszego w danym roku zebrania z rodzicami uczniów. Fakt ten wychowawca odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.
 4. Informacje , o których mowa w ust. 3 i 4 umieszczone są na stronie internetowej szkoły.

§ 58.

 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.
 2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione prace klasowe oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom na terenie szkoły.
 3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia  ustaloną ocenę ustnie , poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co wymaga poprawy oraz jak powinien uczyć się dalej.

§ 59.

 1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych
  i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 57 ust. 3 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia – na podstawie odrębnych przepisów.

§ 60.

 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki, zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć a w przypadku wychowania fizycznego także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach  podejmowanych przez szkolę na rzecz kultury fizycznej.
 2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego   na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
  1. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub informatyki
   w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
  2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w opinii.

§ 61.

 1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami  sprzężonymi lub z autyzmem,
  w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego, z zastrzeżeniem ust. 2. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w szkole.
 2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 62.

 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
  i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w terminach określonych w § 33.
 3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
  i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 64 ust. 1 i 3.
 4. Jeśli dany przedmiot jest nauczany tylko w pierwszym półroczu,  klasyfikacyjna ocena półroczna staje się automatycznie klasyfikacyjną oceną roczną.
 5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną
  i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
 7. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych
  o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
 8. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

§ 63.

Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 74.

§ 64.

 1. Oceny bieżące i klasyfikacyjne (śródroczne i roczne) ustala się w stopniach według następującej skali:

1)      stopień celujący – 6;

2)      stopień bardzo dobry – 5;

3)      stopień dobry – 4;

4)      stopień dostateczny – 3;

5)      stopień dopuszczający – 2;

6)      stopień niedostateczny – 1.

 1. W ocenach bieżących dopuszcza się stosowanie „+” i „-”.
 2. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali,
  z zastrzeżeniem ust. 4:

1)      wzorowe;

2)      bardzo dobre;

3)      dobre;

4)      poprawne;

5)      nieodpowiednie;

6)      naganne.

 1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

§ 65.

 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1)      wywiązywanie się z obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły;

2)      postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3)      dbałość o honor i tradycje szkoły;

4)      dbałość o piękno mowy ojczystej;

5)      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6)      godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7)      okazywanie szacunku innym osobom;

8)      dokumentację dotyczącą realizacji projektu edukacyjnego.

 1. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1)      oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2)      promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem
ust. 4.

 1. Wychowawca klasy ustala klasyfikacyjną ocenę zachowania ucznia na podstawie:

1)      własnych obserwacji,

2)      usunięty

3)      opinii innych nauczycieli,

4)      samooceny ucznia,

5)      opinii klasy.

 1. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

§ 66.

 1. Ocenę wzorową zachowania otrzymuje uczeń, który:

1)      w swoim postępowaniu kieruje się wartościami i zasadami prawdy i dobra wynikającymi z niniejszego statutu;

2)      sumiennie wykonuje swoje obowiązki w szkole: nie ma nieobecności nieusprawiedliwionych i spóźnień, zawsze jest do lekcji przygotowany według poleceń nauczyciela, na lekcji jest aktywny, z własnej inicjatywy podejmuje dodatkowe działania dla uzyskania wyższych osiągnięć;

3)      sumiennie i odpowiedzialnie podejmuje swoje obowiązki,
w szczególności działalność w samorządzie ;

4)      z własnej inicjatywy angażuje się na rzecz klasy i szkoły, chętnie i godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz;

5)      z szacunkiem i życzliwością odnosi się do nauczycieli i innych pracowników szkoły, szanuje ich pracę i chętnie pomaga;

6)      zauważa w swoim najbliższym otoczeniu potrzebujących pomocy i pomaga im
na miarę swoich możliwości;

7)      jasno określa się wobec kłamstwa, złości czy krzywdy innych, odważnie wypowiada swoje zdanie zgodnie z prawdą;

8)      w codziennych kontaktach z kolegami, nauczycielami i innymi osobami posługuje się poprawnym i kulturalnym językiem, jest grzeczny.

9)      w pracy związanej z realizacją projektu edukacyjnego jest systematyczny, staranny, terminowy i zaangażowany, jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu jest rzeczowa i nacechowana życzliwością.

 1. Ocenę bardzo dobrą zachowania otrzymuje uczeń, który:

1)      w swoim codziennym postępowaniu kieruje się wartościami i zasadami prawdy
i dobra wynikającymi z niniejszego statutu;

2)      nie ma nieobecności nieusprawiedliwionych i spóźnień, zawsze jest do lekcji przygotowany według poleceń nauczyciela, na lekcji jest aktywny, chętnie podejmuje propozycje dodatkowej pracy dla uzyskania wyższych osiągnięć;

3)      sumiennie wykonuje swoje obowiązki i role w klasie, w szczególności działalność
w samorządzie oraz dyżury;

4)      angażuje się na rzecz klasy i szkoły, chętnie reprezentuje szkołę na zewnątrz;

5)      z szacunkiem i życzliwością odnosi się do nauczycieli i pracowników szkoły, chętnie włącza się w różne inicjatywy mające na celu pomoc słabszym i potrzebującym;

6)      wobec sytuacji konfliktowych w klasie czy szkole potrafi zająć jasne, sprzeciwiające się złu stanowisko, szuka pomocy w ich rozwiązaniu;

7)      w codziennych kontaktach z innymi uczniami, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły posługuje się poprawnym językiem, jest grzeczny.

8)      w pracy związanej z realizacją projektu edukacyjnego jest aktywny, systematyczny, terminowy i staranny, potrafi bezkonfliktowo współpracować z zespołem rówieśników realizujących projekt.

 1. Ocenę dobrą zachowania otrzymuje uczeń, który:

1)      w swoim codziennym postępowaniu stara się kierować wartościami i zasadami prawdy i dobra wynikającymi z niniejszego statutu;

2)      sumiennie wykonuje swoje obowiązki: wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione, zdarzają się czasem spóźnienia, jest przygotowany do lekcji, na lekcji jest aktywny, podejmuje propozycje dodatkowej pracy dla uzyskania wyższych osiągnięć;

3)      dobrze wykonuje swoje obowiązki w klasie, w szczególności dyżury;

4)      włącza się w życie klasy i szkoły według propozycji innych;

5)      z szacunkiem i grzecznie odnosi się do nauczycieli, innych pracowników szkoły
i innych uczniów;

6)      unika sytuacji konfliktowych.

7)      w pracy związanej z realizacją projektu edukacyjnego stara się być obowiązkowy i sumiennie wykonywać powierzone mu zadania, dobrze współpracuje z rówieśnikami realizującymi projekt.

 1. Ocenę poprawną zachowania otrzymuje uczeń, który:

1)      podejmuje z pomocą nauczycieli wysiłek, by kierować się w swoim postępowaniu zasadami prawdy i dobra wynikającymi z niniejszego statutu;

2)      wykonuje swoje podstawowe obowiązki szkolne, jednak niesystematycznie, ma sporadyczne nieobecności nieusprawiedliwione, zasadniczo jest przygotowany
do lekcji, stara się pracować na lekcji i korzysta z niej, reaguje na upomnienia nauczycieli;

3)      stara się korygować swoje nieodpowiednie zachowania wynikające z żywej natury czy innych uwarunkowań;

4)      biernie uczestniczy w życiu klasy, ale nie podejmuje żadnych działań negatywnych;

5)      nie sprawia innym uczniom, nauczycielom, pracownikom świadomie przykrości,
a za swoje niewłaściwe  zachowanie stara się przeprosić;

6)      unika konfliktów w klasie czy szkole.

7)      w pracy związanej z realizacją projektu edukacyjnego nie zawsze jest systematyczny, terminowy i staranny, swoim zachowaniem nie zaburza współpracy w grupie uczniów realizujących projekt.

 1. Ocenę nieodpowiednią zachowania otrzymuje uczeń, który:

1)      mimo pomocy ze strony nauczycieli lekceważy wartości prawdy i dobra wynikające
z niniejszego statutu;

2)      mimo pomocy i upomnień nauczycieli nie wypełnia regularnie podstawowych obowiązków ucznia: nie odrabia prac domowych, nie wykorzystuje czasu na lekcji, nie podejmuje z własnej woli żadnej inicjatywy w celu poprawy;

3)      ma liczne nieobecności nieusprawiedliwione i liczne spóźnienia;

4)      przeszkadza nauczycielowi i uczniom w prowadzeniu lekcji, pomimo upomnień
i pomocy;

5)      zaniedbuje swoje obowiązki w klasie, w szczególności dyżury;

6)      w codziennych kontaktach z kolegami, nauczycielami oraz innymi pracownikami jest niegrzeczny, używa języka prostackiego, a czasem wulgaryzmów;

7)      kłamie oraz obwinia innych za swoje złe zachowanie;

8)      stwarza sytuacje konfliktowe.

9)      nie wykonuje powierzonych mu zadań związanych z realizacją projektu edukacyjnego, jest nieterminowy i niestaranny, nie potrafi właściwie współpracować z zespołem uczniów realizujących projekt.

 1. Ocenę naganną zachowania otrzymuje uczeń, który:

1)      lekceważy wartości i zasady prawdy i dobra wynikające z niniejszego statutu;

2)      stale, mimo różnych działań podejmowanych przez szkołę, lekceważy swoje obowiązki ucznia i ofiarowaną mu pomoc;

3)      ma liczne nieobecności nieusprawiedliwione i liczne spóźnienia;

4)      lekceważy grupę klasową i działa ze szkodą dla klasy;

5)      zagraża bezpieczeństwu i zdrowiu innych – wykorzystuje słabszych;

6)      inicjuje konflikty, ubliża innym uczniom, reaguje ze złością, grozi i jest wobec nich arogancki, świadomie sprawia im przykrość;

7)      wchodzi w kolizję z prawem.

8)      nie podejmuje prac związanych z realizacją projektu edukacyjnego, odmawia realizacji powierzonych mu zadań, nie współpracuje w tym zakresie z rówieśnikami.

§ 67.

 1. Uczeń lub rodzic ucznia, który uważa, że przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie odpowiada stanowi rzeczywistemu, może zwrócić się do dyrektora szkoły z pisemną prośbą z o ponowne ustalenie oceny zachowania .
 2. Prośba o ponowne ustalenie oceny zachowania może dotyczyć ucznia, który spełnia następujące warunki:

1)      nie ma godzin nieusprawiedliwionych,

2)      nie została mu udzielona kara statutowa,

3)      uzyskał pozytywną opinię samorządu uczniowskiego.

 1. Jeżeli zostały spełnione warunki wymienione w ust. 2, dyrektor powołuje komisję
  w następującym składzie:

1)      przewodniczący zespołu wychowawców – jako przewodniczący,

2)      wychowawca klasy,

3)      pedagog,

4)      nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie.

 1. Komisja po przeanalizowaniu dokumentacji podejmuje decyzję o utrzymaniu lub
  o zmianie oceny zachowania.
 2. Z prac komisji sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen.
 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie może być złożony później niż trzeciego dnia po dniu, w którym uczeń został poinformowany o przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej ocenie zachowania.
 4. Ocena zachowania ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

§ 68.

 1. Informacja o postępach ucznia w nauce i o jego zachowaniu przekazywana jest rodzicom na zebraniach klasowych odbywających się co najmniej cztery razy w roku oraz w miarę bieżących potrzeb.
 2. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych
  z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
 3. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują ucznia w czasie lekcji o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych .Oceny klasyfikacyjne wpisują je w dzienniku najpóźniej na 7 dni przed zebraniem rady pedagogicznej organizowanym w związku z klasyfikowaniem
  i promowaniem uczniów.
 4. Informacja o przewidywanych  rocznych ocenach klasyfikacyjnych przekazywana jest uczniowi w czasie lekcji, a rodzicom w czasie zebrania, które odbywa się na zakończenie drugiego półrocza. Innego sposobu informowania o przewidywanych ocenach niedostatecznych szkoła nie przewiduje.
 5. Wychowawca klasy informuje rodziców ucznia w formie pisemnej o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych w czasie zebrania, które odbywa się nie później niż na 7 dni przed zebraniem rady pedagogicznej organizowanym w związku
  z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów. Innego sposobu informowania
  o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych szkoła nie przewiduje.
 6. Fakt przekazania informacji o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych rodzice potwierdzają podpisem na wykazie przewidywanych ocen rocznych.

 

§ 69.

 1. Uczniowie są zobowiązani do zaznajomienia się ze szczegółowymi warunkami
  i sposobami oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych określonymi przez nauczycieli tych zajęć.
 2. Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu korespondencji nauczyciela z rodzicami .
 3. Uczeń zobowiązany jest do odrabiania zadań domowych i innych prac zalecanych
  w terminie ustalonym przez nauczyciela.
 4. Uczeń w ciągu tygodnia może pisać nie więcej niż 3 prace klasowe, w tym nie więcej niż jedną w danym dniu.
 5. Uczeń jest powiadamiany o pracy klasowej z tygodniowym wyprzedzeniem. Informacja
  o terminie pracy klasowej powinna być zapisana w dzienniku.
 6. Prace pisemne powinny zostać ocenione w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie,
  a w przypadku języka polskiego – w terminie 3 tygodni, i oddane przed następną pracą klasową.
 7. Uczeń ma prawo do poprawy oceny z pracy klasowej na zasadach ustalonych przez nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne.
 8. Nieobecność nieusprawiedliwiona na zapowiedzianej wcześniej pracy klasowej jest równoznaczna z ustaleniem uczniowi oceny niedostatecznej.
 9. Nauczyciel ma obowiązek przechowywać sprawdzone i ocenione prace klasowe uczniów do końca bieżącego roku szkolnego, w sposób ustalony w szkole.
 10. Na koniec półrocza nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów umożliwiających podniesienie proponowanej przez nauczyciela oceny.
 11. Krótkie formy sprawdzania tzn. kartkówki
  nie muszą być zapowiadane.
 12. Uczeń ma prawo do sprawiedliwej, jawnej i uzasadnionej oceny.
 13. Nie ocenia się uczniów do trzech dni po co najmniej dwutygodniowej usprawiedliwionej nieobecności w szkole.
 14. W wyjątkowych przypadkach na prośbę rodzica, wychowawcy czy pedagoga nie ocenia się ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej.
 15. Uczeń powinien być oceniany systematycznie.
 16. Uczeń powinien otrzymać w ciągu półrocza tyle ocen, ile wynosi tygodniowo wymiar godzin tygodniowo plus trzy oceny.
 17.  Niedopuszczalne jest stosowanie przez nauczyciela wyłącznie jednej formy sprawdzania wiedzy ucznia.
 18. Nauczyciel powinien ocenić przynajmniej raz w ciągu półrocza wypowiedź ustną ucznia.

 

 

§ 70.

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

§ 71.

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 65 ust. 4.
 2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych lub religii albo etyki średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 3. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
 4. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej, z wykorzystaniem możliwości egzaminu poprawkowego, uzyskał ocenę niedostateczną może być promowany warunkowo do klasy programowo wyższej. Promocja warunkowa może być zastosowana jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego.

§ 72.

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej
  z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na wniosek jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Podanie o egzamin należy złożyć przed zebraniem rady pedagogicznej organizowanym w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów.
 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1)      realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki,

2)      spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.
 3. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 8.
 4. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 6. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie określonym

w ust. 9 :

1)      z przyczyn usprawiedliwionych może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły,

2)      z przyczyn nieusprawiedliwionych nie otrzymuje promocji.

 1. Nie wyznacza się egzaminu klasyfikacyjnego w przypadku nieklasyfikowania śródrocznego. Uczeń nieklasyfikowany na półrocze jest zobowiązany do zaliczenia treści programowych z pierwszego półrocza przed nauczycielem prowadzącym te zajęcia
  w terminie do końca marca danego roku szkolnego.
 2. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 3. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

1)      dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

2)      nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

 1. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego rodzicami, liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
 2. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.
 3. Pytania i zadania egzaminacyjne przygotowuje nauczyciel egzaminujący, a zatwierdza dyrektor szkoły.
 4. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)      imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust.12, aw przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 – skład komisji;

2)      termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3)      zadania egzaminacyjne;

4)      wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
 2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 20.
 3. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona
  w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 73 ust. 1.
 4. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 73 ust.1.

§ 73.

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają,
  że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone nie później niż w terminie 2 dni roboczych od zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych .
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;
w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 1. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie
  5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 2. W skład komisji wchodzą:

1)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)      dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

b)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

c)      dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

2)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)      dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

b)      wychowawca klasy;

c)      wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne
w danej klasie;

d)     pedagog;

e)      przedstawiciel samorządu uczniowskiego;

f)       przedstawiciel rady rodziców.

 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje
  w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 3. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)      skład komisji;

b)      termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1;

c)      zadania (pytania) sprawdzające;

d)     wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

2)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)      skład komisji;

b)      termin posiedzenia komisji;

c)      wynik głosowania;

d)     ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 3. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej
  z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 74.

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu
  z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się
  w ostatnim tygodniu ferii letnich. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić
  do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły, nie później
  niż do końca września.
 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1)      dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

2)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;

3)      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

 1. Zadania egzaminacyjne ustala nauczyciel egzaminujący, a zatwierdza dyrektor szkoły.
 2. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 3. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)      skład komisji;

2)      termin egzaminu poprawkowego;

3)      pytania egzaminacyjne;

4)      wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego lub nie zgłosił się do egzaminu
  w terminie określonym w ust. 3, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej
  i powtarza klasę.
 2. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 75.

 1. Uczeń, który nie zgadza się z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych, może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemną prośbą o przeprowadzenie egzaminu kontrolnego, wraz z uzasadnieniem tej prośby.
 2. Podanie nie może być złożone później niż na 3 dni od dnia, w którym uczeń został poinformowany o proponowanej ocenie.
 3. Egzamin kontrolny musi się odbyć przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.
 4. Do egzaminu kontrolnego może przystąpić uczeń, który nie ma nieobecności nieusprawiedliwionych z danego przedmiotu i przystąpił do wszystkich pisemnych prac klasowych.
 5. W związku z tym, że uczeń odwołuje się od oceny rocznej, do egzaminu obowiązuje roczny zakres treści kształcenia z danego przedmiotu.
 6. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu kontrolnego, otrzymuje ocenę ustaloną
  w normalnym trybie.
 7. Egzamin kontrolny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1)      dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko jako przewodniczący komisji;

2)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący;

3)      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji.

 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust 7 pkt. 2 może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej innej szkoły.
 2. Egzamin kontrolny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyłączeniem plastyki, muzyki, informatyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych i wychowania fizycznego, gdzie egzamin uwzględnia również zadania praktyczne.
 3. Pytania i zadania egzaminacyjne przygotowuje nauczyciel egzaminujący, a zatwierdza dyrektor szkoły.
 4. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający informację o składzie komisji, terminie egzaminu, pytaniach egzaminacyjnych, wynikach egzaminu oraz ocenie ustalonej przez komisję. Do protokołu załącza się prace ucznia oraz zwięzłą informację
  o ustnych odpowiedziach ucznia.
 5. Ocena ustalona na egzaminie jest ostateczna i odwołanie nie przysługuje.

 

 

 

 

§ 76.

1 .  Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

2.   Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu

rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

 

 1. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub

wykraczać poza te treści.

 

 1. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania :

1)      wybranie tematu  projektu edukacyjnego,

2)      określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji,

3)      wykonanie zaplanowanych działań,

4)      publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego,

5)      podsumowaniu pracy uczniów nad projektem edukacyjnym

 1. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną.
 2. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrz-szkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.
 3. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców ( prawnych opiekunów)  o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
 4. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 5. Dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu .
 6. W przypadkach, o których mowa w ust.9 na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „ zwolniony” albo „zwolniona”.

 

§ 77.

 1. Uczeń kończy gimnazjum:

1)      jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, z uwzględnieniem § 62 ust. 7, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 65 ust 4.

2)      jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu gimnazjalnego.

 1. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej,
  o której mowa w ust. 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych lub religii albo etyki średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

 

 

 

 

Rozdział VIII.

Budżet szkoły

 

§ 77.

 1. Budżet szkoły tworzy się z dotacji ustalanej i przekazywanej przez Gminę Miejską Kraków zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty. Dotacja podlega rozliczeniu wobec organu dotującego w sposób ustalony przez ten organ.
 2. Działalność szkoły może być wspierana z innych źródeł zgodnie z prawem.
 3. Dyrektor szkoły administruje budżetem i majątkiem szkoły oraz ponosi za to odpowiedzialność.
 4. Szkoła prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych przez organ prowadzący.
 5. W zakresie gospodarki finansowej dyrektor szkoły podlega nadzorowi organu prowadzącego oraz kontroli organu dotującego w zakresie dysponowania środkami publicznymi otrzymanymi w dotacji.

 

Rozdział IX.

Postanowienia końcowe

§ 78.

 1. Pierwszy statut nadaje szkole w imieniu organu prowadzącego Inspektorka Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki (Sióstr Salezjanek) Inspektorii Warszawskiej z siedzibą
  w Łomiankach.
 2. Projekt zmian w statucie przygotowuje rada pedagogiczna, w imieniu której dyrektor przedstawia do zaopiniowania organowi prowadzącemu szkołę. Po uzyskaniu opinii organu prowadzącego rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w statucie.
 3. Po przyjęciu  zmian w statucie zgodnie z ust. 2 dyrektor przygotowuje tekst jednolity statutu i podpisuje go jako przewodniczący rady pedagogicznej ze wskazaniem daty wejścia w życie.
 4. Organ prowadzący szkołę ma prawo proponować zmiany w statucie szkoły.
 5. Regulaminy, które stanowią integralną część statutu, opracowują odpowiednie organy szkoły, a zatwierdza je dyrektor szkoły.

§ 79.

Prowadzenie szkoły jest działalnością oświatowo-wychowawczą w rozumieniu ustawy
o systemie oświaty i nie stanowi działalności gospodarczej organu prowadzącego.

 

§ 80.

Szkoła posiada sztandar i własny ceremoniał szkoły.

 

§ 81.

Szkoła używa pieczęci urzędowej okrągłej oraz stempla podłużnego z napisem:

Publiczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek

im. świętego  Dominika Savio

w Krakowie

§ 82.

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 83.

Niniejszy statut nie może by sprzeczny z prawem, w szczególności z ustawą o systemie oświaty.

§ 84.

Postanowienia statutu dotyczą wszystkich nauczycieli, pracowników i wszystkich uczniów szkoły.

 

 

 

 

Kraków, 31 sierpnia 2015 roku.