Zasady zwalniania uczniów z lekcji i usprawiedliwiania nieobecności

Zasady zwalniania uczniów z lekcji i usprawiedliwiania nieobecności

w Publicznym Gimnazjum Sióstr salezjanek im .św. Dominika Savio

 

 

 1. Od rozpoczęcia lekcji do ich zakończenia uczeń przebywa na terenie szkoły  .  Uczniowie nie mogą  opuszczać budynku szkolnego, także podczas przerwy.
 2. Wyjścia ze szkoły jest możliwe tylko pod opieką nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły  lub  na prośbę rodziców przedstawioną  wychowawcy ( innemu nauczycielowi) w zeszycie korespondencji  i  zaakceptowaną przez niego.
 3. Nieobecność ucznia na lekcjach rodzice zgłaszają rano telefonicznie do sekretariatu szkoły  – odbierający telefon odnotowuje  w zeszycie przewidywany czas nieobecności i  osobę zgłaszającego – do wiadomości wychowawcy.
 4. Wychowawca klasy każdego dnia sprawdza zeszyt zgłoszeń nieobecności oraz stan obecności uczniów w swojej klasie . W przypadku nieobecności niezgłoszonej podejmuje kontakt z rodzicami ( opiekunami prawnymi )
 5. Usprawiedliwienie nieobecności ucznia w szkole  rodzice  zamieszczają w zeszycie korespondencji   . Jeśli to możliwe nieobecność  dłuższa powinna  być usprawiedliwiona  przez lekarza.
 6. Uczeń powinien przedstawić  usprawiedliwienie na najbliższej godzinie z wychowawcą , nie później niż 7 dni po powrocie.  Po tym terminie usprawiedliwienie nie jest ważne.
 7. Wychowawca przyjmuje usprawiedliwienie  i potwierdza to podpisem z datą.
 8. Wychowawca może odmówić przyjęcia usprawiedliwienia  gdy ma podstawy  co do stwierdzenia  braku wiarygodności usprawiedliwienia lub powodu nieobecności.
 9. Zwolnienie ucznia z kilku lekcji  w danym dniu ( gdy zachodzi taka konieczność) może nastąpić na podstawie  informacji pisemnej rodziców , zamieszczonej w zeszycie korespondencji  .  Wymagany jest dokładny czas zwolnienia i powód oraz stwierdzenie, że rodzic bierze odpowiedzialność za samodzielne wyjście ucznia ze szkoły.
 10. Uczeń przedstawia taką informację wychowawcy ( w razie jego nieobecności pedagogowi lub dyrektorowi)  zaraz po przyjściu do szkoły ( w przypadku wątpliwości taka informacja może być zweryfikowana telefonicznie )
 11. Uczeń może opuścić szkołę po podpisaniu informacji rodziców przez nauczyciela – wychowawcę ( pedagoga , dyrektora)lub nauczyciela , z którym aktualnie ma lekcje.
 12. W sytuacji  złego samopoczucia  uczeń zgłasza to wychowawcy  lub nauczycielowi, z którym aktualnie ma lekcje. Nauczyciel kieruje ucznia  do higienistki lub pedagoga czy innego nauczyciela.
 13. Przedstawiciel szkoły powiadamia o tym rodziców ucznia i ustala dalsze działania. Do odbioru przez rodziców lub wskazanych przez niech osoby uczeń pozostaje pod opieką szkoły.
 14. Po stwierdzeniu samowolnego opuszczenia szkoły wychowawca, pedagog  lub inny nauczyciel informuje o tym jak najszybciej rodziców.
 15.  W sytuacjach koniecznej nieobecności nauczyciela uczniowie mogą być zwalniani do domu z pierwszej lub ostatniej godziny lekcyjnej. ze szkoły. Informacja o tym co najmniej jeden dzień wcześniej jest podana na tablicy ogłoszeń i na stronie www szkoły.
 16. Po stwierdzeniu nieobecności ucznia w szkole i wobec braku informacji od rodziców  wychowawca zobowiązany jest jak najszybciej skontaktować się z rodzicami.
 17. Gdy liczba opuszczonych godzin zajęć lekcyjnych wynosi ponad 50% w miesiącu  szkoła kieruje pisemne upomnienie do rodziców odpowiedzialnych za realizację obowiązku.

Kraków  7 września 2015 r.