Egzamin Gimnazjalny 2017

Harmonogram przebiegu egzaminu gimnazjalnego

 w roku szkolnym 2016/2017

19 (środa), 20 (czwartek), 21 (piątek) kwietnia 2017 r.

Godzina 820 Uczniowie przychodzą do szkoły na egzamin w stroju galowym.

Torebki, telefony i inne rzeczy zostawiają w wyznaczonych salach

Godzina 830 1.       Zdający wchodzą do sali pojedynczo według kolejności na liście i losują numery stolików, przy których będą pracować. Każdy uczeń powinien mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (ważną legitymację szkolną) i okazać go, jeśli zostanie o to poproszony.

2.       Każdy uczeń otrzymuje kopertę z  nazwiskiem, imionami, trzyznakowym kodem, numerem pesel , w środku której znajdują się naklejki przygotowane przez OKE .

3.       Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer wylosował.

4.       Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania, pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki linijkę.

5.       Zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody (max.0,5 l ). Butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń nie zalał materiałów egzaminacyjnych.

 

Godzina 845 1.       Przewodniczący zespołu nadzorującego odbiera materiały egzaminacyjne od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego  i wraz z przedstawicielem zdających przenosi je do sali egzaminacyjnej.

2.       Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina uczniom zasady przebiegu egzaminu.

 

Godzina 900 Rozdanie zestawów egzaminacyjnych

19 kwietnia 2017r. (środa) z historii i wiedzy o społeczeństwie

20 kwietnia 2017r. (czwartek)  z przedmiotów przyrodniczych

21 kwietnia 2017r. (piątek) z języka obcego nowożytnego  poziom podstawowy

19 (środa), 20 (czwartek), 21 (piątek) kwietnia 2017 r. po skończonej pierwszej części egzaminu uczniowie przechodzą do wyznaczonych sal, gdzie czekają na drugą część egzaminu.

21 kwietnia 2017r. (piątek) uczniowie, którzy piszą egzamin z języka włoskiego i niemieckiego na poziomie podstawowym, po wyjściu z sali egzaminacyjnej opuszczają teren szkoły, nie powinni przebywać również na terenie okalającym budynek szkolny, zwłaszcza na chodnikach pod oknami budynku i boisku .

Godzina 1045 1. Zdający wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście.

2. Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer wylosował przed rozpoczęciem pierwszego z zakresów/ poziomów danej części egzaminu.

3. Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania, pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki linijkę.

4. Zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody (max.0,5 l ).

 

Godzina 1045 Czynności  identyczne jak w części pierwszej z zakresów/poziomów  egzaminu wykonywane o godzinie 845.
Godzina 1100 Rozdanie zestawów egzaminacyjnych

19 kwietnia 2017r. (środa) z języka polskiego

20 kwietnia 2017r. (czwartek)  z matematyki

21 kwietnia 2017r. (piątek) z języka  angielskiego na poziomie rozszerzonym

Po  skończonym egzaminie uczniowie opuszczają teren szkoły. Nie przebywają na chodnikach pod oknami klas.