Egzaminy

Harmonogram przebiegu egzaminu gimnazjalnego

 w roku szkolnym 2017/2018

18 (środa), 19 (czwartek), 20 (piątek) kwietnia 2018 r.

Godzina 820 Uczniowie przychodzą do szkoły na egzamin w stroju galowym.

Torebki, telefony i inne rzeczy zostawiają w wyznaczonych salach

Godzina 830 1.       Zdający wchodzą do sali pojedynczo według kolejności na liście i losują numery stolików, przy których będą pracować. Każdy uczeń powinien mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (ważną legitymację szkolną) i okazać go, jeśli zostanie o to poproszony.

2.       Każdy uczeń otrzymuje kopertę z  nazwiskiem, imionami, trzyznakowym kodem, numerem pesel , w środku której znajdują się naklejki przygotowane przez OKE .

3.       Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer wylosował.

4.       Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania, pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki linijkę.

5.       Zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody (max.0,5 l ). Butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń nie zalał materiałów egzaminacyjnych.

Godzina 845 1.       Przewodniczący zespołu nadzorującego odbiera materiały egzaminacyjne od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego  i wraz z przedstawicielem zdających przenosi je do sali egzaminacyjnej.

2.       Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina uczniom zasady przebiegu egzaminu.

Godzina 900 Rozdanie zestawów egzaminacyjnych

18 kwietnia 2018r. (środa) z historii i wiedzy o społeczeństwie

19 kwietnia 2018r. (czwartek)  z przedmiotów przyrodniczych

20 kwietnia 2018r. (piątek) z języka obcego nowożytnego  poziom podstawowy

18 (środa), 19 (czwartek), 20 (piątek) kwietnia 2018 r. po skończonej pierwszej części egzaminu uczniowie przechodzą do wyznaczonych sal , gdzie czekają na drugą część egzaminu. 

20 kwietnia 2018r. (piątek) uczniowie, którzy piszą egzamin z języka hiszpańskiego i niemieckiego na poziomie podstawowym, po wyjściu z sali egzaminacyjnej opuszczają teren szkoły, nie powinni przebywać również na terenie okalającym budynek szkolny, zwłaszcza na chodnikach pod oknami budynku i boisku.

Godzina 1045 1. Zdający wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście.

2. Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer wylosował przed rozpoczęciem pierwszego z zakresów/ poziomów danej części egzaminu.

3. Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania, pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki linijkę.

4. Zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody (max.0,5 l ).

Godzina 1045 Czynności  identyczne jak w części pierwszej z zakresów/poziomów  egzaminu wykonywane o godzinie 845.
Godzina 1100 Rozdanie zestawów egzaminacyjnych

18 kwietnia 2018r. (środa) z języka polskiego

19 kwietnia 2018r. (czwartek)  z matematyki

20 kwietnia 2018r. (piątek) z języka  angielskiego na poziomie rozszerzonym

Po  skończonym egzaminie uczniowie opuszczają teren szkoły. Nie przebywają na chodnikach pod oknami klas.