Rekrutacja

Regulamin rekrutacji do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego

Sióstr Salezjanek im. św. Dominika Savio w roku szkolnym 2017/2018

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35 i 64)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 -2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586)
 • Zarządzenie nr 11/17 Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018 w województwie małopolskim.
 • Statut Publicznego Liceum Ogólnokształcącego  Sióstr Salezjanek im. św. Dominika Savio w Krakowie.

 

 

 • 1. Regulamin określa warunki i tryb przyjmowania uczniów do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Salezjanek im. św. Dominika Savio w Krakowie.

 

 • 2.

 

 • W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Salezjanek im. św. Dominika Savio w Krakowie dyrektor powołuje szkolną komisję rekrutacyjno –kwalifikacyjną, wyznaczając jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji
 • Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjno –kwalifikacyjnej należy w szczególności:
 • weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego;
 • ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły;
 • sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.
 • Ustalenia komisji podejmowane są w formie decyzji.
 • Od decyzji komisji przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły złożone w formie pisemnej w sekretariacie szkoły w dniu ogłoszenia wyników rekrutacji.
 • Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna.

 

 • 3.

 

 1. Prawo ubiegania się o przyjęcie do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Salezjanek im. św. Dominika Savio w Krakowie mają uczniowie, którzy w roku szkolnym 2016/2017 uzyskają świadectwo ukończenia gimnazjum.
 2. W roku szkolnym 2017/2018 planowane jest utworzenie 3 klas pierwszych, w tym:

 

 Klasa  A

Przedmioty rozszerzone realizowane od klasy I język angielski / niemiecki

język polski

Przedmioty rozszerzone od klasy II (do wyboru – w klasie I) historia / wiedza o społeczeństwie
Przedmiot uzupełniający Przyroda
Drugi język obcy w zwiększonej liczbie godzin język angielski (na podbudowie gimnazjum, w przypadku wyboru języka niemieckiego jako rozszerzonego),

 

lub język niemiecki lub język hiszpański lub język włoski

Klasa B

Przedmioty rozszerzone realizowane od klasy I język angielski / niemiecki

matematyka

Przedmioty rozszerzone od klasy II (do wyboru –   w klasie I) biologia / chemia
Przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo
Drugi język obcy w zwiększonej liczbie godzin język angielski (na podbudowie gimnazjum, w przypadku wyboru języka niemieckiego jako rozszerzonego),

 

lub język niemiecki lub język hiszpański lub język włoski

Klasa C

Przedmioty rozszerzone realizowane od klasy I język angielski / niemiecki

matematyka

Przedmioty rozszerzone od klasy II (do wyboru – w klasie I) fizyka / geografia
Przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo
Drugi język obcy w zwiększonej liczbie godzin język angielski (na podbudowie gimnazjum, w przypadku wyboru języka niemieckiego jako rozszerzonego),

lub język niemiecki lub język hiszpański lub język włoski

Liczba uczniów w klasie nie przekracza 30 osób.

Warunkiem utworzenia grupy językowej jest odpowiednia liczba osób.

 

 • 4.

 

 1. O przyjęciu do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Salezjanek decydują kryteria zawarte w statucie szkoły, uwzględniające:
 • liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu (maksymalnie 100 pkt.);
 • liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego oraz jednego wybranego przez ucznia przedmiotu spośród: biologia, chemia, geografia, fizyka, historia, wiedza o społeczeństwie oraz za inne osiągnięcia ucznia wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalnie 100 pkt.).
 1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego, o których mowa w ust. 1, pkt.1 obejmują wyniki z zakresu następujących przedmiotów:
 • język polski,
 • historia i wiedza o społeczeństwie,
 • matematyka,
 • przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia),
 • język obcy nowożytny na poziomie podstawowym.
 1. Wyniki te wyrażone w skali procentowej przelicza się na punkty według zasady, że z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów – jednemu procentowi w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punktu.
 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

1)   języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

2)   historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

– przy czym liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

3)   biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

– przy czym liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

 

4)   języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

 

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 4, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

 

 1. Przyjmuje się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego oraz jednego wybranego przez ucznia przedmiotu spośród: biologia, chemia, geografia, fizyka, historia, wiedza o społeczeństwie:
  • celujący – 18punktów;
  • bardzo dobry- 17punktów;
  • dobry – 14punktów;
  • dostateczny – 8 punktów;
  • dopuszczający – 2 punkty.

 

 1. Kandydat za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem otrzymuje 7 punktów.
 1. Kandydat za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu otrzymuje 3 punkty.
 1. Kandydat za szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie może uzyskać maksymalnie 18 punktów, w tym:
 • uzyskanie w zawodach wiedzy, będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -przyznaje się 7 punktów,
 3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -przyznaje się 5 punktów;

 

 • uzyskanie w zawodach wiedzy, będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
 1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy, będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego -przyznaje się 10 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -przyznaje się 5 punktów,
 6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -przyznaje się 3 punkty;

 

 • uzyskanie w zawodach wiedzy, będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

 

 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 2. krajowym – przyznaje się 3punkty,
 3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.11.

 

 1. Łączna liczba punktów u kandydata ubiegającego się o przyjęcie do pierwszej klasy liceum ogólnokształcącego nie może przekraczać 200.

 

 1. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt. 8 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z 29.01.2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002, Nr 13, poz.125 ze zmianami) przyjmowani są niezależnie od kryteriów, o których mowa w ust. 1-9.

 

 1. O przyjęciu do szkoły decyduje łączna suma punktów uzyskanych w trakcie postępowania rekrutacyjnego, nie mniejsza niż 90 punktów

 

 • 5.

W przypadku, gdy o ostatnie miejsce na liście przyjętych do szkoły ubiega się większa liczba kandydatów, którzy osiągnęli tę samą, graniczną liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznejej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, a w dalszej kolejności kandydaci spełniający co najmniej jedno z kryteriów:

 • wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci);
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

 

 • 6.
 1. Szkoła jest objęta systemem rekrutacji elektronicznej
 1. Kandydaci składają wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej do szkoły pierwszego wyboru.
 1. Harmonogram rekrutacji:

 

Czynność Termin
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 24 kwietnia do 12 czerwca 2017 r. do godziny 15:00 (z wyłączeniem dni wolnych od pracy)
Uzupełnianie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego od 23 czerwca do 27 czerwca 2017 r. do godziny 15:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do 30 czerwca 2017 r. do godziny 12:00
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do 5 lipca 2017 r. do godziny 15:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły do 7 lipca 2017 r. do godziny 12:00

 

 1. Uczniowie nieprzyjęci do szkoły w pierwszej turze rekrutacji mogą ponownie ubiegać się o przyjęcie do szkoły, jeśli ta dysponuje wolnymi miejscami, w postępowaniu uzupełniającym, które będzie trwać od 10 lipca do 28 sierpnia 2017 r.

 

 1. Wymaganymi przez szkołę dokumentami są:
 • wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, który kandydat składa do 12 czerwca 2017 r. do godziny 15:00;
 • poświadczona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum, którą kandydat dostarcza w terminie od 23 czerwca do 27 czerwca 2017 r. do godziny 15:00;
 • poświadczona kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego, którą kandydat dostarcza w terminie od 23 czerwca do 27 czerwca 2017 r. do godziny 15:00;
 • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, który kandydat dostarcza w terminie do 5 lipca 2017 r. do godziny 15:00;
 • oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego, który kandydat dostarcza do5 lipca 2017 r. do godziny 15:00;
 • szkolna karta informacyjna, którą kandydat dostarcza do 5 lipca 2017 r. do godziny 15:00 (druk do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej);
 • 2 zdjęcia podpisane imieniem, nazwiskiem oraz datą urodzenia, które kandydat dostarcza do 5 lipca 2017 r. do godziny 15.00.

s. mgr inz. Leokadia Ewa Wojciechowska

Dyrektor szkoły

 

Kraków 25 kwietnia  2017 r.