Regulamin rekrutacji do liceum czteroletniego

Regulamin rekrutacji do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego

Sióstr Salezjanek

im. św. Dominika Savio w roku szkolnym 2019/2020

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 ze zmianami).

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zmianami).

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania (Dz. U. z 2017 r. poz. 610).

 • Zarządzenie Nr 11/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia, klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe oraz do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych, na semestr pierwszy klasy I publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i publicznej szkoły policealnej na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2019/2020.

 • Statut Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Salezjanek im. Świętego Dominika Savio w Krakowie.

§1.

Regulamin określa warunki i tryb przyjmowania uczniów do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Salezjanek im. Świętego Dominika Savio w Krakowie.

§2.

 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Salezjanek im. Świętego Dominika Savio w Krakowie dyrektor powołuje szkolną komisję rekrutacyjną, wyznaczając jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.

 1. Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

 1. weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym;

 2. sporządzenie i ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

 3. sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.

 1. Ustalenia komisji podejmowane są w formie decyzji.

 1. Od decyzji komisji przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły złożone w formie pisemnej w sekretariacie szkoły w dniu ogłoszenia wyników rekrutacji.

 1. Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna.

§3.

 1. Prawo ubiegania się o przyjęcie do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Salezjanek im. św. Dominika Savio w Krakowie mają uczniowie, którzy w roku szkolnym 2018/2019 uzyskają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

 1. W roku szkolnym 2019/2020 planowane jest utworzenie 3 klas pierwszych, w tym:

Klasa A:

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

język polski, historia, język angielski

Drugi język obcy

język niemiecki lub język hiszpański lub język włoski

Klasa B:

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

biologia, chemia, język angielski

Drugi język obcy

język niemiecki lub język hiszpański lub język włoski

Klasa C:

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

matematyka, geografia, język angielski

Drugi język obcy

język niemiecki lub język hiszpański lub język włoski

 1. Liczba uczniów w klasie nie przekracza 28 osób.

 1. Warunkiem utworzenia grupy językowej jest odpowiednia liczba osób.

§ 4.

 1. O przyjęciu do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Salezjanek decydują kryteria zawarte w statucie szkoły, uwzględniające:

 1. liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej (ósmoklasisty), zawarte w zaświadczeniu (maksymalnie 100 pkt.);

 2. liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny:

 1. w klasie A: z języka polskiego, matematyki, historii, języka angielskiego,

 2. w klasie B: z języka polskiego, matematyki, biologii, chemii,

 3. w klasie C: z języka polskiego, matematyki, geografii, języka angielskiego.

 1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty, o których mowa w ust. 1, pkt.1 obejmują wyniki z zakresu następujących przedmiotów:

 1. język polski,

 2. matematyka,

 3. język obcy nowożytny.

 1. Wyniki te wyrażone w skali procentowej przelicza się na punkty według zasady, że z zakresu:

 1.  języka polskiego i matematyki można uzyskać maksymalnie po 35 punktów – jednemu procentowi każdym z zakresów odpowiada 0,35 punktu,

 2. Języka angielskiego można uzyskać maksymalnie 30 punktów – jednemu procentowi odpowiada 0,30 punktu.

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklsaisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się po 35 punktów,

 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,

 3. dobrym – przyznaje się po 25 punktów,

 4. dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,

 5. dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;

2) wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się 30 punktów,

 2. bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,

 3. dobrym – przyznaje się 20 punktów,

 4. dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,

 5. dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.

 1. Przyjmuje się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów:

  1. celujący – 18 punktów;

  2. bardzo dobry – 17 punktów;

  3. dobry – 14 punktów;

  4. dostateczny – 8 punktów;

  5. dopuszczający – 2 punkty.

 1. Kandydat za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem otrzymuje 7 punktów.

 1. Kandydat za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu otrzymuje 3 punkty.

 1. Kandydat za szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie może uzyskać maksymalnie 18 punktów, w tym:

 1. uzyskanie w zawodach wiedzy, będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

 2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

 3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

 1. uzyskanie w zawodach wiedzy, będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

 1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

 2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

 3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

 1. uzyskanie w zawodach wiedzy, będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

 2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

 4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

 5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

 6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

 1. uzyskanie w zawodach wiedzy, będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

 2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

 4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

 5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

 6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

 1. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

 2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,

 3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

 4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

 1. Łączna liczba punktów u kandydata ubiegającego się o przyjęcie do pierwszej klasy liceum ogólnokształcącego nie może przekraczać 200.

 1. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z art. 132 ustawy Prawo oświatowe, w powiązaniu z art. 298 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe oraz rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002, Nr 13, poz. 125 ze zmianami) przyjmowani są niezależnie od kryteriów o których mowa w ust. 1-9.

 1. O przyjęciu do szkoły decyduje łączna suma punktów uzyskanych w trakcie postępowania rekrutacyjnego – nie mniejsza niż 90 punktów.

§5.

W przypadku, gdy o ostatnie miejsce na liście przyjętych do szkoły ubiega się większa liczba kandydatów, którzy osiągnęli tę samą, graniczną liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznejej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, a w dalszej kolejności kandydaci spełniający co najmniej jedno z kryteriów:

 1. wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci);

 2. niepełnosprawność kandydata;

 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

§6.

 1. Szkoła jest objęta systemem rekrutacji elektronicznej OMICRON.

 1. Kandydaci składają wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej do szkoły pierwszego wyboru.

 1. Harmonogram rekrutacji:

Czynność

Termin

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 25 kwietnia do 10 czerwca 2019 r. do godziny 15:00 (z wyłączeniem dni wolnych od pracy)

Uzupełnianie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 r. do godziny 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do 28 czerwca 2019 r. do godziny 12:00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

do 9 lipca 2019 r. do godziny 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

do 10 lipca 2018 r. do godziny 12:00

 1. Uczniowie nieprzyjęci do szkoły w pierwszej turze rekrutacji mogą ponownie ubiegać się o przyjęcie do szkoły, jeśli ta dysponuje wolnymi miejscami, w postępowaniu uzupełniającym, które będzie trwać od 11 lipca do 22 sierpnia 2019 r.

 1. Wymaganymi przez szkołę dokumentami są:

 1. wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, który kandydat składa do 10 czerwca 2019 r. do godziny 15:00;

 2. poświadczona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum, którą kandydat dostarcza w terminie od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 r. do godziny 15:00;

 3. poświadczona kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego, którą kandydat dostarcza w terminie od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 r. do godziny 15:00;

 4. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, który kandydat dostarcza w terminie do 9 lipca 2018 r. do godziny 15:00;

 5. oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego, który kandydat dostarcza do 9 lipca 2019 r. do godziny 15:00;

 6. 2 zdjęcia podpisane imieniem, nazwiskiem oraz datą urodzenia, które kandydat dostarcza do 9 lipca 2019 r. do godziny 15.00.

s. mgr Magdalena Szlachcic

dyrektor szkoły

Kraków, 27 lutego 2019 r.