Regulamin rekrutacji do liceum trzyletniego

Regulamin rekrutacji do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego

Sióstr Salezjanek

im. św. Dominika Savio w roku szkolnym 2019/2020

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, ze zmianami).

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 ze zmianami).

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.).

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586)

 • Zarządzenie Nr 10/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, tj.: dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, dotychczasowego czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia oraz na semestr pierwszy klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2019/2020.

 • Statut Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Salezjanek im. Świętego Dominika Savio w Krakowie.

§1.

Regulamin określa warunki i tryb przyjmowania uczniów do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Salezjanek im. Świętego Dominika Savio w Krakowie.

§2.

 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Salezjanek im. Świętego Dominika Savio w Krakowie dyrektor powołuje szkolną komisję rekrutacyjną, wyznaczając jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.

 1. Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1)weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym;

2)sporządzenie i ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

3)sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.

 1. Ustalenia komisji podejmowane są w formie decyzji.

 1. Od decyzji komisji przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły złożone w formie pisemnej w sekretariacie szkoły w dniu ogłoszenia wyników rekrutacji.

 1. Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna.

§3.

 1. Prawo ubiegania się o przyjęcie do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Salezjanek im. św. Dominika Savio w Krakowie mają uczniowie, którzy w roku szkolnym 2018/2019 uzyskają świadectwo ukończenia gimnazjum.

 1. W roku szkolnym 2019/2020 planowane jest utworzenie 3 klas pierwszych, w tym:

Klasa A:

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

język polski, historia

Przedmioty uzupełniające

media i komunikacja społeczna, sztuka pisania, przyroda

Drugi język obcy

język niemiecki lub język hiszpański lub język włoski

 

Klasa B:

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

biologia, chemia

Przedmioty uzupełniające

angielski w medycynie, edukacja prozdrowotna, historia i społeczeństwo

Drugi język obcy

język niemiecki lub język hiszpański lub język włoski

 

Klasa C:

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

geografia, język angielski

Przedmioty uzupełniające

turystyka, animacja czasu wolnego, historia i społeczeństwo

Drugi język obcy

język niemiecki lub język hiszpański lub język włoski

 

 1. Liczba uczniów w klasie nie przekracza 28 osób.

 1. Warunkiem utworzenia grupy językowej jest odpowiednia liczba osób.

§ 4.

 1. O przyjęciu do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Salezjanek decydują kryteria zawarte w statucie szkoły, uwzględniające:

 1. liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu (maksymalnie 100 pkt.);

 2. liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny:

 1. w klasie A: z języka polskiego, matematyki, historii, języka angielskiego,

 2. w klasie B: z języka polskiego, matematyki, biologii, chemii,

 3. w klasie C: z języka polskiego, matematyki, geografii, języka angielskiego.

 1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego, o których mowa w ust. 1, pkt.1 obejmują wyniki z zakresu następujących przedmiotów:

 1. język polski,

 2. historia i wiedza o społeczeństwie,

 3. matematyka,

 4. przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia),

 5. język obcy nowożytny na poziomie podstawowym.

 1. Wyniki te wyrażone w skali procentowej przelicza się na punkty według zasady, że z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów – jednemu procentowi każdym z zakresów odpowiada 0,2 punktu.

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,

 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

 3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

 4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

 5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,

 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

 3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

 4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

 5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

– przy czym liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,

 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

 3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

 4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

 5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

– przy czym liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,

 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

 3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

 4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

 5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 4, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

 1. Przyjmuje się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów:

  1. celujący – 18 punktów;

  2. bardzo dobry – 17 punktów;

  3. dobry – 14 punktów;

  4. dostateczny – 8 punktów;

  5. dopuszczający – 2 punkty.

 1. Kandydat za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem otrzymuje 7 punktów.

 1. Kandydat za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu otrzymuje 3 punkty.

 1. Kandydat za szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie może uzyskać maksymalnie 18 punktów, w tym:

 1. uzyskanie w zawodach wiedzy, będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

 2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

 3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

 1. uzyskanie w zawodach wiedzy, będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

 1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

 2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

 3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

 1. uzyskanie w zawodach wiedzy, będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

 2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

 4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

 5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

 6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

 1. uzyskanie w zawodach wiedzy, będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

 2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

 4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

 5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

 6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

 1. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

 2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,

 3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

 4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

 1. Łączna liczba punktów u kandydata ubiegającego się o przyjęcie do pierwszej klasy liceum ogólnokształcącego nie może przekraczać 200.

 1. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt. 8 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361 ze zmianami) oraz rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002, Nr 13, poz.125 ze zmianami) przyjmowani są niezależnie od kryteriów o których mowa w ust. 1-9.

 1. O przyjęciu do szkoły decyduje łączna suma punktów uzyskanych w trakcie postępowania rekrutacyjnego – nie mniejsza niż 90 punktów.

§5.

W przypadku, gdy o ostatnie miejsce na liście przyjętych do szkoły ubiega się większa liczba kandydatów, którzy osiągnęli tę samą, graniczną liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznejej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, a w dalszej kolejności kandydaci spełniający co najmniej jedno z kryteriów:

 1. wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci);

 2. niepełnosprawność kandydata;

 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

§6.

 1. Szkoła jest objęta systemem rekrutacji elektronicznej OMICRON.

 1. Kandydaci składają wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej do szkoły pierwszego wyboru.

 1. Harmonogram rekrutacji:

Czynność

Termin

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 25 kwietnia do 10 czerwca 2019 r. do godziny 15:00 (z wyłączeniem dni wolnych od pracy)

Uzupełnianie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 r. do godziny 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do 28 czerwca 2019 r. do godziny 12:00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

do 9 lipca 2019 r. do godziny 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

do 10 lipca 2018 r. do godziny 12:00

 1. Uczniowie nieprzyjęci do szkoły w pierwszej turze rekrutacji mogą ponownie ubiegać się o przyjęcie do szkoły, jeśli ta dysponuje wolnymi miejscami, w postępowaniu uzupełniającym, które będzie trwać od 11 lipca do 22 sierpnia 2019 r.

 1. Wymaganymi przez szkołę dokumentami są:

 1. wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, który kandydat składa do 10 czerwca 2019 r. do godziny 15:00;

 2. poświadczona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum, którą kandydat dostarcza w terminie od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 r. do godziny 15:00;

 3. poświadczona kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego, którą kandydat dostarcza w terminie od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 r. do godziny 15:00;

 4. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, który kandydat dostarcza w terminie do 9 lipca 2018 r. do godziny 15:00;

 5. oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego, który kandydat dostarcza do 9 lipca 2019 r. do godziny 15:00;

 6. 2 zdjęcia podpisane imieniem, nazwiskiem oraz datą urodzenia, które kandydat dostarcza do 9 lipca 2019 r. do godziny 15.00.

s. mgr Magdalena Szlachcic

dyrektor szkoły

Kraków, 27 lutego 2019 r