Regulamin rekrutacji 2021/2022

Regulamin rekrutacji 2021/2022

Regulamin do pobrania TUTAJ

 

Regulamin rekrutacji

do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Salezjanek 

św. Dominika Savio w roku szkolnym 2021/2022

 

 

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz. U. poz. 493, 530, 564, 657, 781, 872, 891, 952, 1111, 1394, 1539, 2047, 2111, 2314 i 2382 oraz z 2021 r. poz. 150 i 242)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830, 1859, 1870, 1960 i 2087 oraz z 2021 r. poz. 92, 202 i 283)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)
 • Zarządzenie Nr 5/21 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2021/2021
 • Statut Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Salezjanek im. Świętego Dominika Savio w Krakowie.

 

 • 1.

Regulamin określa warunki i tryb przyjmowania uczniów do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Salezjanek im. Świętego Dominika Savio w Krakowie.

 

 • 2.
 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Salezjanek im. Świętego Dominika Savio w Krakowie dyrektor powołuje szkolną komisję rekrutacyjną, wyznaczając jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.
 2. Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
 • weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym;
 • sporządzenie i ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
 • sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.
 1. Ustalenia komisji podejmowane są w formie decyzji.
 2. Od decyzji komisji przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły złożone w formie pisemnej w sekretariacie szkoły w dniu ogłoszenia wyników rekrutacji.
 3. Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna.

 

 • 3.
 1. Prawo ubiegania się o przyjęcie do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Salezjanek im. św. Dominika Savio w Krakowie mają uczniowie, którzy w roku szkolnym 2020/2021 uzyskają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
 2. W roku szkolnym 2021/2022 planowane jest utworzenie 5 oddziałów klas pierwszych, w tym:

Klasa  A:

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, wiedza o społeczeństwie/historia/historia sztuki, język angielski/język niemiecki/język hiszpański
Drugi język obcy język angielski lub niemiecki lub hiszpański lub włoski

Klasa  B:

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, geografia, język angielski/język niemiecki/język hiszpański
Drugi język obcy język angielski lub niemiecki lub hiszpański lub włoski

Klasa C:

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, język angielski/język niemiecki/język hiszpański
Drugi język obcy język angielski lub niemiecki lub hiszpański lub włoski

Klasa D:

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, język angielski/język niemiecki/język hiszpański
Drugi język obcy język angielski lub niemiecki lub hiszpański lub włoski

Klasa E:

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, język angielski
Drugi język obcy język angielski lub niemiecki lub hiszpański lub włoski

 

 1. Liczba uczniów w klasie nie przekracza 28 osób.
 2. Warunkiem utworzenia grupy językowej jest odpowiednia liczba osób. W przypadku braku grupy lub nadmiernej liczby chętnych w danej grupie językowej kandydat może zostać przydzielony do innej niż deklarowana grupy.

 

 • 4.
 1. O przyjęciu do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Salezjanek decydują kryteria zawarte w statucie szkoły, uwzględniające:
 • liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej (ósmoklasisty), zawarte w zaświadczeniu (maksymalnie 100 pkt.);
 • liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny:
 1. w klasie A: z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, wyższy wynik z przedmiotów: wiedza o społeczeństwie lub historia,
 2. w klasie B: z języka polskiego, matematyki, geografii, języka angielskiego,
 3. w klasie C: z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, wyższy wynik z przedmiotów: biologia lub chemia,
 4. w klasie D: z języka polskiego, matematyki, geografii, języka angielskiego,
 5. w klasie E: z języka polskiego, matematyki, fizyki, języka angielskiego.
 6. Wyniki egzaminu ósmoklasisty, o których mowa w ust. 1, pkt.1 obejmują wyniki z zakresu następujących przedmiotów:
 • język polski,
 • matematyka,
 • język obcy nowożytny.
 1. Wyniki te wyrażone w skali procentowej przelicza się na punkty według zasady, że z zakresu:
 • języka polskiego i matematyki można uzyskać maksymalnie po 35 punktów – jednemu procentowi w każdym z zakresów odpowiada 0,35 punktu,
 • języka angielskiego można uzyskać maksymalnie 30 punktów – jednemu procentowi odpowiada 0,30 punktu.
 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

1)   języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się po 35 punktów,
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
 3. dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
 4. dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;

2)   wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się 30 punktów,
 2. bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,
 3. dobrym – przyznaje się 20 punktów,
 4. dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,
 5. dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.
 6. Przyjmuje się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów:
  • celujący – 18 punktów;
  • bardzo dobry – 17 punktów;
  • dobry – 14 punktów;
  • dostateczny – 8 punktów;
  • dopuszczający – 2 punkty.
 7. Kandydat za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem otrzymuje 7 punktów.
 8. Kandydat za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu otrzymuje 3 punkty.
 9. Kandydat za szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie może uzyskać maksymalnie 18 punktów, w tym:
 • uzyskanie w zawodach wiedzy, będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy, będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
 1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy, będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy, będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
 5. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 8, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, o którym mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach.
 6. Łączna liczba punktów u kandydata ubiegającego się o przyjęcie do pierwszej klasy liceum ogólnokształcącego nie może przekraczać 200.
 7. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. nr 13, poz. 125 z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2017 r. poz. 1580) przyjmowani są niezależnie od kryteriów, o których mowa w ust. 1-10.
 8. O przyjęciu do szkoły decyduje łączna suma punktów uzyskanych w trakcie postępowania rekrutacyjnego.

 

 • 5.

W przypadku, gdy o ostatnie miejsce na liście przyjętych do szkoły ubiega się większa liczba kandydatów, którzy osiągnęli tę samą, graniczną liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, a w dalszej kolejności kandydaci spełniający co najmniej jedno z kryteriów:

 • wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci);
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

 • 6.
 1. Szkoła jest objęta systemem rekrutacji elektronicznej OMICRON.
 2. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 wnioski o przyjęcie do szkoły i inne wymagane dokumenty kandydat może składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 3. Wniosek o przyjęcie do szkoły należy wypełnić na stronie krakow.e-omikron.pl, wydrukować oraz podpisać (kandydat oraz rodzice/prawni opiekunowie) i złożyć w sekretariacie szkoły lub wysłać na adres e-mail: rekrutacja@dominik.edu.pl.
 4. Pozostałe dokumenty konieczne w procesie rekrutacji należy dostarczyć do sekretariatu szkoły osobiście lub przesłać na adres e-mail: rekrutacja@dominik.edu.pl zgodnie z harmonogramem w postaci skanów lub czytelnych fotografii.
 5. Kandydaci składają wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej – tylko – do szkoły pierwszego wyboru.
 6. Harmonogram rekrutacji:
Czynność Termin
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. do godziny 15:00 (z wyłączeniem dni wolnych od pracy)
Uzupełnianie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje. od 15 czerwca do 14 lipca 2021 r. do godziny 15:00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. od 14 lipca do 21 lipca 2021 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. do 22 lipca 2021 r. do godziny 12:00
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły. do 30 lipca 2021 r. do godziny 15:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. do 2 sierpnia 2021 r. do godziny 14:00
 1. Uczniowie nieprzyjęci do szkoły mogą ubiegać się o przyjęcie do szkoły, jeśli ta dysponuje wolnymi miejscami, w postępowaniu uzupełniającym, które trwać będzie od 3 do 23 sierpnia 2021 roku.
 2. Wymaganymi przez szkołę dokumentami są:
 • wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, który kandydat składa od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. do godziny 15:00;
 • poświadczoną kopię oryginału (lub skan oryginału przesłany w formie elektronicznej) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, którą kandydat dostarcza w terminie od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. do godziny 15:00;
 • poświadczoną kopię oryginału (lub skan oryginału przesłany w formie elektronicznej) zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty, którą kandydat dostarcza w terminie od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. do godziny 15:00;
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, który kandydat dostarcza w terminie do 30 lipca 2021 r. do godziny 15:00;
 • oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty, który kandydat dostarcza do 30 lipca 2021 r. do godziny 15:00;
 • 2 zdjęcia podpisane imieniem, nazwiskiem oraz datą urodzenia, które kandydat dostarcza do 30 lipca 2021 r. do godziny 15.00.

 

s. mgr Magdalena Szlachcic

dyrektor szkoły

 

Kraków, 26 lutego 2021 r.

Administrator