Regulamin rekrutacji 2022/2023

Regulamin rekrutacji 2022/2023

Regulamin do pobrania TUTAJ

 

Regulamin rekrutacji 

do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Salezjanek
im. św. Dominika Savio w Krakowie w roku szkolnym 2022/2023

 

Podstawa prawna:

–  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082[1])

– Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek
i centrów  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)

– Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.[2])

– Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie
 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
– Zarządzenie Nr 6/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych, na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2022/2023.

Statut Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Salezjanek im. Świętego Dominika Savio
w Krakowie.

 

 • 1.

Regulamin określa warunki i tryb przyjmowania uczniów do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Salezjanek im. Świętego Dominika Savio w Krakowie.

 

 • 2.
 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Salezjanek im. Świętego Dominika Savio w Krakowie dyrektor powołuje szkolną komisję rekrutacyjną, wyznaczając jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.
 2. Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
  • weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym;
  • sporządzenie i ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych
   i niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
  • sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.
 3. Ustalenia komisji podejmowane są w formie decyzji.
 4. Od decyzji komisji przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły złożone w formie pisemnej w sekretariacie szkoły w dniu ogłoszenia wyników rekrutacji.
 5. Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna.

 

 • 3.
 1. Prawo ubiegania się o przyjęcie do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Salezjanek im. św. Dominika Savio w Krakowie mają uczniowie, którzy w roku szkolnym 2021/2022 uzyskają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
 2. W roku szkolnym 2022/2023 planowane jest utworzenie 5 oddziałów klas pierwszych,
  w tym:

 

Klasa A:

Przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym:
język polski, historia, język angielski           
Drugi język obcy  niemiecki lub hiszpański lub włoski 

 

Klasa  B:

Przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym:
biologia, język polski, język angielski
Drugi język obcy  niemiecki lub hiszpański lub włoski 

 

Klasa C:

Przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym:
biologia, chemia, język angielski                                               
Drugi język obcy  niemiecki lub hiszpański lub włoski 

 

Klasa  D:

Przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym:
matematyka, fizyka, informatyka
Drugi język obcy  niemiecki lub hiszpański lub włoski 

 

Klasa  E:

Przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym:
matematyka, geografia, język angielski
Drugi język obcy  niemiecki lub hiszpański lub włoski 

 

 1. Liczba uczniów w klasie nie przekracza 28 osób.
 2. Warunkiem utworzenia grupy językowej jest odpowiednia liczba osób. W przypadku braku grupy lub nadmiernej liczby chętnych w danej grupie językowej, kandydat może zostać przydzielony do innej niż deklarowana grupy.

 

 • 4.
 1. O przyjęciu do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Salezjanek decydują kryteria zawarte w statucie szkoły, uwzględniające:
  • liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzanego
   w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej (ósmoklasisty), zawarte
   w zaświadczeniu (maksymalnie 100 pkt.);
  • liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny:
   1. w klasie A: z języka polskiego, matematyki, historii, języka angielskiego,
   2. w klasie B: z języka polskiego, matematyki, biologii, języka angielskiego,
   3. w klasie C: z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, wyższy wynik
    z przedmiotów: biologia lub chemia.
   4. w klasie D: z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, wyższy wynik
    z przedmiotów: fizyka lub informatyka,
   5. w klasie E: z języka polskiego, matematyki, geografii, języka angielskiego.
 1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty, o których mowa w ust. 1, pkt.1 obejmują wyniki z zakresu następujących przedmiotów:
  • język polski,
  • matematyka,
  • język obcy nowożytny.

 

 1. Wyniki te wyrażone w skali procentowej przelicza się na punkty według zasady,
  że z zakresu:

  • języka polskiego i matematyki można uzyskać maksymalnie po 35 punktów – jednemu procentowi w każdym z zakresów odpowiada 0,35 punktu,
  • języka angielskiego można uzyskać maksymalnie 30 punktów – jednemu procentowi odpowiada 0,30 punktu.
 2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:
  • języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
   1. celującym – przyznaje się po 35 punktów,
   2. bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
   3. dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
   4. dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
   5. dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;
  • wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
   1. celującym – przyznaje się 30 punktów,
   2. bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,
   3. dobrym – przyznaje się 20 punktów,
   4. dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,
   5. dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.
 1. Przyjmuje się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów:
  • celujący – 18 punktów;
  • bardzo dobry – 17 punktów;
  • dobry – 14 punktów;

4)     dostateczny – 8 punktów;

5)     dopuszczający – 2 punkty.

 1. Kandydat za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem otrzymuje 7 punktów.
 2. Kandydat za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu otrzymuje 3 punkty.
 3. Kandydat za szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie może uzyskać maksymalnie 18 punktów, w tym:
  • uzyskanie w zawodach wiedzy, będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
   1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się

7 punktów,

 1. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
  5 punktów;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy, będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
 1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy, będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
  1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się

10 punktów,

 1. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego
  lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 3. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 4. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się

5 punktów,

 1. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
  3 punkty;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy, będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
  1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –
   przyznaje się 10 punktów,
  2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
  3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
  4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
  5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
  6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
  2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
  3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
  4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
 1. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 8, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, o którym mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach.
 2. Łączna liczba punktów u kandydata ubiegającego się o przyjęcie do pierwszej klasy liceum ogólnokształcącego nie może przekraczać 200.
 3. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia
  2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów
  i olimpiad (Dz. U. z 2020 r., poz. 1036) przyjmowani są niezależnie od kryteriów, o których mowa w ust. 1-10.
 4. O przyjęciu do szkoły decyduje łączna suma punktów uzyskanych w trakcie postępowania rekrutacyjnego.

 

 • 5.

W przypadku, gdy o ostatnie miejsce na liście przyjętych do szkoły ubiega się większa liczba kandydatów, którzy osiągnęli tę samą, graniczną liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, a w dalszej kolejności kandydaci spełniający co najmniej jedno z kryteriów:

 • wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci);
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

 • 6.
 1. Szkoła jest objęta systemem rekrutacji elektronicznej OMICRON.
 2. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 wnioski o przyjęcie do szkoły
  i inne wymagane dokumenty kandydat może składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 3. Wniosek o przyjęcie do szkoły należy wypełnić na stronie krakow.eomikron.pl, wydrukować oraz podpisać (kandydat oraz rodzice/prawni opiekunowie) i złożyć
  w sekretariacie szkoły lub wysłać na adres e-mail: rekrutacja@dominik.edu.pl.
 4. Pozostałe dokumenty konieczne w procesie rekrutacji należy dostarczyć do sekretariatu szkoły osobiście lub przesłać na adres e-mail: rekrutacja@dominik.edu.pl zgodnie
  z harmonogramem w postaci skanów lub czytelnych fotografii.
 5. Kandydaci składają wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej – tylko – do szkoły pierwszego wyboru.
 6. Harmonogram rekrutacji:
Czynność Termin
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.
od 16 maja do 20 czerwca 2022 r. do godziny 15:00   

(z wyłączeniem dni wolnych od pracy)

Uzupełnianie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje. od 24 czerwca do 12 lipca

2022 r. do godziny 15:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. do 12 lipca 2022 r.  
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. do 19 lipca 2022 godziny 12:00 r. do
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły do 25 lipca 2022 godziny 15:00 r. do
Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.  26 lipca 2022 r. do godziny 12:00
 1. Uczniowie nieprzyjęci do szkoły mogą ubiegać się o przyjęcie do szkoły, jeśli ta dysponuje wolnymi miejscami, w postępowaniu uzupełniającym, które trwać będzie od 27 lipca
  do 3 sierpnia 2022 roku.
 2. Wymaganymi przez szkołę dokumentami są:
  • wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, który kandydat składa od 16 maja
   do 20 czerwca 2022 r. do godziny 15:00;
  • poświadczoną kopię oryginału (lub skan oryginału przesłany w formie elektronicznej) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, którą kandydat dostarcza w terminie od 24 czerwca do 12 lipca 2022 r. do godziny 15:00;
  • poświadczoną kopię oryginału (lub skan oryginału przesłany w formie elektronicznej) zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty, którą kandydat dostarcza w terminie od 24 czerwca do 12 lipca 2022 r. do godziny 15:00;
  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, który kandydat dostarcza
   w terminie do 25 lipca 2022 r. do godziny 15:00;
  • oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty, który kandydat dostarcza
   do 25 lipca 2022 r. do godziny 15:00;
  • 2 zdjęcia podpisane imieniem, nazwiskiem oraz datą urodzenia, które kandydat dostarcza do 25 lipca 2022 r. do godziny 15.00.

 

s. mgr Marta Emilia Raducha dyrektor szkoły

 

Kraków, 4 lutego 2022 r. 

[1] ) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 762.

[2] ) Zmiany tekstu wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 530, 564, 657, 781, 872, 891, 952, 1111, 1394, 1539, 2047, 2111, 2314, 2382 oraz z 2021 r. poz. 150, 242, 370, 532, 681, 961,983, 1343, 1525, 1743, 2047, 2302, 2394.

 

Administrator