Regulamin rekrutacji 2023/2024

Regulamin rekrutacji 2023/2024

Regulamin do pobrania TUTAJ

 

Regulamin rekrutacji 

do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Salezjanek
im. św. Dominika Savio w Krakowie w roku szkolnym 2023/2024

 

Podstawa prawna:

 

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089 oraz z 2023 r. poz. 185)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)
 • Zarządzenie Nr 5/23 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego                            i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych, na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2023/2024.
 • Statut Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Salezjanek im. Świętego Dominika Savio w Krakowie.

§1.

Regulamin określa warunki i tryb przyjmowania uczniów do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Salezjanek im. Świętego Dominika Savio w Krakowie.

§2.

 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Salezjanek im. Świętego Dominika Savio w Krakowie dyrektor powołuje szkolną komisję rekrutacyjną, wyznaczając jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.
 2. Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
  • weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym;
  • sporządzenie i ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych
   i niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
  • sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.
 3. Ustalenia komisji podejmowane są w formie decyzji.
 4. Od decyzji komisji przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły złożone w formie pisemnej w sekretariacie szkoły w dniu ogłoszenia wyników rekrutacji.
 5. Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna.

§3.

 1. Prawo ubiegania się o przyjęcie do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Salezjanek im. św. Dominika Savio w Krakowie mają uczniowie, którzy w roku szkolnym 2022/2023 uzyskają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
 2. W roku szkolnym 2023/2024 planowane jest utworzenie 5 oddziałów klas pierwszych,
  w tym:

Klasa A:

Przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym:
język polski, historia, język angielski
Drugi język obcy niemiecki lub hiszpański lub włoski

 

Klasa  B:

Przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym:
język polski, biologia, język angielski
Drugi język obcy niemiecki lub hiszpański lub włoski

 

Klasa C:

Przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym:
biologia, chemia, język angielski
Drugi język obcy niemiecki lub hiszpański lub włoski

 

Klasa  D:

Przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym:
matematyka, fizyka, informatyka
Drugi język obcy niemiecki lub hiszpański lub włoski

 

Klasa  E:

Przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym:
matematyka, geografia, język angielski
Drugi język obcy niemiecki lub hiszpański lub włoski

 

 1. Liczba uczniów w klasie nie przekracza 28 osób.
 2. Warunkiem utworzenia grupy językowej jest odpowiednia liczba osób. W przypadku braku grupy lub nadmiernej liczby chętnych w danej grupie językowej, kandydat może zostać przydzielony do innej niż deklarowana grupy.

§4.

 1. O przyjęciu do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Salezjanek decydują kryteria zawarte w statucie szkoły, uwzględniające:
  • liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzanego
   w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej (ósmoklasisty), zawarte
   w zaświadczeniu (maksymalnie 100 pkt.);
  • liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny:
   1. w klasie A: z języka polskiego, matematyki, historii, języka angielskiego,
   2. w klasie B: z języka polskiego, matematyki, biologii, języka angielskiego,
   3. w klasie C: z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, wyższy wynik z przedmiotów: biologia lub chemia.
   4. w klasie D: z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, wyższy wynik z przedmiotów: fizyka lub informatyka,
   5. w klasie E: z języka polskiego, matematyki, geografii, języka angielskiego.
 1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty, o których mowa w ust. 1, pkt.1 obejmują wyniki z zakresu następujących przedmiotów:
  • język polski,
  • matematyka,
  • język obcy nowożytny.

 

 1. Wyniki te wyrażone w skali procentowej przelicza się na punkty według zasady,
  że z zakresu:

  • języka polskiego i matematyki można uzyskać maksymalnie po 35 punktów – jednemu procentowi w każdym z zakresów odpowiada 0,35 punktu,
  • języka angielskiego można uzyskać maksymalnie 30 punktów – jednemu procentowi odpowiada 0,30 punktu.
 2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:
  • języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
   1. celującym – przyznaje się po 35 punktów,
   2. bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
   3. dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
   4. dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
   5. dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;
  • wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
   1. celującym – przyznaje się 30 punktów,
   2. bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,
   3. dobrym – przyznaje się 20 punktów,
   4. dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,
   5. dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.
 1. Przyjmuje się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów:
  • celujący – 18 punktów;
  • bardzo dobry – 17 punktów;
  • dobry – 14 punktów;
  • dostateczny – 8 punktów;
  • dopuszczający – 2 punkty.
 1. Kandydat za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem otrzymuje 7 punktów.
 2. Kandydat za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu otrzymuje 3 punkty.
 3. Kandydat za szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie może uzyskać maksymalnie 18 punktów, w tym:
  • uzyskanie w zawodach wiedzy, będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
   1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
    5 punktów;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy, będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
 1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy, będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
  1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
  2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego
   lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
  3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
  4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
  5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
  6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
   3 punkty;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy, będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
  1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –
   przyznaje się 10 punktów,
  2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
  3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
  4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
  5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
  6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
  2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
  3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
  4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
 1. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 8, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, o którym mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach.
 2. Łączna liczba punktów u kandydata ubiegającego się o przyjęcie do pierwszej klasy liceum ogólnokształcącego nie może przekraczać 200.
 3. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia
  2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów
  i olimpiad (Dz. U. z 2020 r., poz. 1036) przyjmowani są niezależnie od kryteriów, o których mowa w ust. 1-10.
 4. O przyjęciu do szkoły decyduje łączna suma punktów uzyskanych w trakcie postępowania rekrutacyjnego.

§5.

W przypadku, gdy o ostatnie miejsce na liście przyjętych do szkoły ubiega się większa liczba kandydatów, którzy osiągnęli tę samą, graniczną liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, a w dalszej kolejności kandydaci spełniający co najmniej jedno z kryteriów:

 • wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci);
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

§6.

 1. Szkoła jest objęta systemem rekrutacji elektronicznej OMICRON.
 2. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 wnioski o przyjęcie do szkoły
  i inne wymagane dokumenty kandydat może składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 3. Wniosek o przyjęcie do szkoły należy wypełnić na stronie krakow.eomikron.pl, wydrukować oraz podpisać (kandydat oraz rodzice/prawni opiekunowie) i złożyć
  w sekretariacie szkoły lub wysłać na adres e-mail: rekrutacja@dominik.edu.pl.
 4. Pozostałe dokumenty konieczne w procesie rekrutacji należy dostarczyć do sekretariatu szkoły osobiście lub przesłać na adres e-mail: rekrutacja@dominik.edu.pl zgodnie
  z harmonogramem w postaci skanów lub czytelnych fotografii.
 5. Kandydaci składają wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
 6. Harmonogram rekrutacji:

 

Czynność Termin
Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami o przyjęcie                  do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej. od 15 maja

do 19 czerwca 2023 r.

Uzupełnianie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej                                          i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku                        o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje. od 23 czerwca

do 10 lipca 2023 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. do 10 lipca 2023 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

listy kandydatów zakwalifikowanych    

i niezakwalifikowanych.

 19 lipca 2023 r.

do godziny 12:00

 

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku

o przyjęcie do szkoły.

1d 19 lipca

do 26 lipca 2023 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. 27 lipca 2023 r.

do godziny 12:00

 

 1. Uczniowie nieprzyjęci do szkoły mogą ubiegać się o przyjęcie do szkoły, jeśli ta dysponuje wolnymi miejscami, w postępowaniu uzupełniającym, które trwać będzie od 28 lipca do 4 sierpnia 2023 roku.
 2. Wymaganymi przez szkołę dokumentami są:
  • wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, który kandydat składa od 15 maja
   do 19 czerwca 2023 r. do godziny 15:00;
  • poświadczoną kopię oryginału (lub skan oryginału przesłany w formie elektronicznej) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, którą kandydat dostarcza w terminie od 23 czerwca do 10 lipca 2023 r. do godziny 15:00;
  • poświadczoną kopię oryginału (lub skan oryginału przesłany w formie elektronicznej) zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty, którą kandydat dostarcza w terminie od 23 czerwca do 10 lipca 2023 r. do godziny 15:00;
  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, który kandydat dostarcza
   w terminie do 26 lipca 2023 r. do godziny 15:00;
  • oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty, który kandydat dostarcza
   do 26 lipca 2023 r. do godziny 15:00;
  • 2 zdjęcia podpisane imieniem, nazwiskiem oraz datą urodzenia, które kandydat dostarcza do 26 lipca 2023 r. do godziny 15.00.

 

mgr Marta Emilia Raducha dyrektor szkoły

Kraków, 21 lutego 2023 r. 

Administrator